ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2018): วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2018): วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 13-05-2019

บทความวิจัย