ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก

ผู้แต่ง

  • ชาลินี เจริญสุข
  • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

การสนับสนุนในระยะคลอด, ความทุกข์ทรมาน, การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด, ความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่มารับบริการการคลอดที่ห้องคลอด จำนวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดแบบสะดวก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน กลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงร่วมกับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ประเมินโดยใช้แบบวัดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์ แบบวัดการเผชิญการเจ็บครรภ์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระ

          ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) แต่ความทุกข์ทรมานและการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลห้องคลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนผู้คลอดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คลอดเกิดความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, E. D., & Bianchi, A. L. (2008). A practical approach to labor support. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 37(1), 106 - 115.
Anusornteerakul, S., & Kittiprisada, P. (2013). The Effects of Health Education Program and Relative Assistant on Pain, Fear, Anxiety in Primiparous during the First Stage of Labor. Journal of Nursing Science & Health, 36(1), 23-31. [In Thai].
Chuahorm, U., Sripichyakarn, K., & Tungpunkom, P. Klunklin, A., & Kennedy, H. P. (2007). Fear and suffering during childbirth among Thai women. Thai Journal of Nursing Research, 11(1), 49-61. [In Thai].
Chamnikul, T. (2009). The effects of relative support program on pain during the first stage of labor among primiparous women. Master’s thesis, Advance midwifery, Faculty of Nursing, Khon Haen University. [In Thai].
Dick-Read, G. (1976). The practice of natural childbirth (4th ed.). New York: Harper & Row.
Ford, E., & Ayers, S. (2009). Stressful event and support during birth: The effect on anxiety, mood and perceived control. Journal of Anxiety Disorders, 23(2), 260 - 268.
Goodman, P., Mackey, M. C., & Tavakoli, A. S. (2003). Factor related to childbirth satisfaction. Journal of Advance Nursing, 46(2), 212 - 219.
Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G.J., Sakala, C. (2013). Continuous support for women during childbirth. Retrieved April 27, 2017, from http://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-for
-women-during-childbirth.
Iliadou, M. (2012). Supporting women in labour. Health Science Journal, 6(3), 385-391.
Johnson, J. E. (1973). Effects of accurate expectations about sensations on the sensory and distress components of pain. Journal of Personality and Social Psychology, 27(2), 261 - 275.
Khresheh, R. (2010). Support in the first stage of labor from a female relative: the first step in improving the quality of maternity services. Midwifery, 26(6), e21 - e24.
Leap, N. (2010). Working with pain in la bour: An overview of evidence. New Digest 49(1), 22-26. Retrieved June 14, 2013, from http://www.nct.org.uk/system/
files/related_documents/Research%20overview%20Working%20with%20pain%20in%20labour_6.pdf.
Najafi, F. T., Roudsari, R. L., & Ebrahimipour, H. (2017). The best encouraging persons in labor: A content analysis of Iranian mothers’ experiences of labor support. Public library of Science, 12(7), 1-14.
Roberts, L., Gulliver, B., Fisher, J., & Cloyes, K. G. (2010). The coping with labor algorithm: an alternate pain assessment tool for the laboring woman. Journal of Midwifery Women Health, 55(2), 107 - 116.
Simkin, P. (2011). The pain coping scale: Penny Simkin’s new tweek to an old tool. Retrieved August 1, 2014, from http://www.birthbasics.org/the-pain-coping-scale-penny-simkin%E2%80%99s-new-tweek-to-an-old-tool/.
Siriarunrat, S., Suppasri, P., & Ross, R. (2014). Coping strategies with labor pain among first-time mothers. The Journal of faculty of nursing Burapha University, 22(3), 56-68. [In Thai].
Winichai, N., Serisathian, Y., & Limruangrong, P. (2013). Impacts of a Labour Support Programme on the Stress Levels of Primiparous Parturients Treated with Oxytocin Augmentation. Thai Journal of Nursing Council, 28(4), 44-55. [In Thai].
Yuenyoung, S., O’Brien, B. A., & Jirapaet, V. (2012). Effects of labor support from close female relative on labour and maternal satisfaction in a Thai setting. The Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 41(1), 45 - 56.
Yuenyoung, S., & Rukthai, N. (2011). The effects of labor support by close relative on pain, anxiety, and satisfaction with childbirth experience among primiparous mothers. The Journal of faculty of nursing Burapha University, 19 (2), 67-82. [In Thai].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019