ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ ปิ่นทอง
  • นุจรี ไชยมงคล
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

คำสำคัญ:

เด็กวัยก่อนเรียน, พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร, ความเครียดในการเป็นมารดา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ในเขตเทศบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียน จำนวน 198 คน ที่นำบุตรมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามและสังเกตสภาพแวดล้อมที่บ้าน แบบสอบถามความเครียดในการเป็นมารดา และแบบสอบถามพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็ก มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .70 .95 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 87.24 (S.D. = 20.01) ความเครียดในการเป็นมารดามีความสัมพันธ์ทางลบกับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (r = -.147, p < .05) ตัวแปรอื่นไม่พบมีความสัมพันธ์ (p>.05) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ควรจัดกิจกรรมลดความเครียดในการเป็นมารดา เพื่อส่งผลให้เด็กวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin R. R. (1990). Introduction to the special issue: The stresses of parenting. Journal of Clinical Child Psychology, 19(4), 298-301.
Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of Experimental Child Psychology, 106(1), 20–29.
Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8(2), 71-82.
Blair, C., Granger, D., & Peters Razza, R. (2005). Cortisol reactivity is positively related to executive function in preschool children attending Head Start. Child development, 76(3), 554-567.
Charoensatsiri, R., Chaimongkol, N., & Pongjaturawit, Y. (2014). Factors predicting parenting stress in adolescent mothers of first-born infants. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education. 31(2), 105-113. [In Thai]
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64(1), 135-168.
Issaranurak, S., & Suthisukon, P. (2007). Disciplining your child. Journal of health and
development, 5(1), 105-118. [In Thai]
Ganzach, Y. (2000). Parents’ education, cognitive ability, educational expectations and educational attainment: Interactive effects. British Journal of Educational Psychology, 70(3), 419-441.
Juthaphakdeekul, N., Thanasetkorn, P., & Lertawasdatrakul, O. (2017). Tool Development and
Evaluation Criteria for Assessment of Executive Function in Early Childhood. Nakon Pathom: Institute of Molecular Bioscience, Research Center for Neuroscience, Mahidol University. [InThai]
Nanthamongkolchai, S., Ngaosusit, C., & Munsawaengsub, C. (2007). Influence of parenting
styles on development of children aged three to six years old. Journal of the
Medical Association of Thailand, 90(5), 971-976. [In Thai]
Phuphaibul, R., Udomtassanee, S., & Tachudhong, A. (2007). Child desirable characteristics and parents’ developmental expectation for young children. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University. 15(1), 13-21. [In Thai]
Piaget, J. (1969). The Mechanisms of perception. London: Retledge & Kegan Paul.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (8th ed.). Philadelphia: Wolters kluwer health/Lippincott Williams & wilkins.
Saenglah, S., Chaimongkol, N., Pongjaturawit, Y. (2013). Predictors of social behaviors in
preschoolers receiving service in Child Care Centers in the municipality, Chon Buri province. Journal of faculty of Nursing, Burapha University, 22(2), 65-76. [In Thai]
Sangsai, N., Chaimongkol, N., & Phaktoop, M. (2011). Predictors of adaptive behavior of preschoolers receiving service in child daycare center. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University. 19(2), 97-109. [In Thai]
Thorell, L. B., Lindqvist, S., Nutley, B. S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental Science, 12(1), 106-113.
Vithuteerasan, V. (2016). Human Anatomy and Physiology. Loei province. Faculty of science and technology Loei Rajabhat University. [In Thai]
Wadsworth, B. J. (1996). Piaget's theory of cognitive and affective development. New York: Longman.
Wagner, S. L., Cepeda, I., Krieger, D., Maggi, S., D’Angiulli, A., Weinberg, J., & Grunau, E. (2016). Higher cortisol is associated with poorer executive functioning in preschool children. Child Neuropsychology, 22(7), 853-869.
Wachs, T. D. (1993). Nature of relation between the physical and social microenvironment
The 2- year-old Child Early. Development and Parenting, 2(2), 81-87.
Zhang, X. (2011). Parent-child and teacher-child relationship in Chinese preschoolers: The moderating role preschool experiences and the mediating role of social
competence. Early Childhood Research Quarterly, 26, 192-204.

เผยแพร่แล้ว

01-12-2018