ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน

ผู้แต่ง

  • จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ
  • อารีรัตน์ ขำอยู่
  • เขมารดี มาสิงบุญ

คำสำคัญ:

ความสามารถในการตัดสินใจ, ความฉลาดทางอารมณ์, อิสระในการทำงาน, พยาบาลหัวหน้าเวรโรงพยาบาลเอกชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรได้แก่ ความมีอิสระในการทำงาน และความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 81 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีอิสระในการทำงาน และความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90, .91 และ .95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง (M = 4.03, SD = .47) ความฉลาดทางอารมณ์ (Beta= .660) และ ความมีอิสระในการทำงาน (Beta= .322) ร่วมกันทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร ได้ร้อยละ 72.1 (F(104.16) = 12.56, p < .001) ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมให้พยาบาลหัวหน้าเวรมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้มีอิสระในการทำงานตามขอบเขตวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พยาบาลหัวหน้าเวรมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amput, P. (2009). The effect of the evidence-base promotion program for critical care
nursing on professional nurse’job autonomy. Master of Nursing Science Thesis, Nursing Administration, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University. [In Thai]
Charoenboon, W. (2016).The effects readiness preparation for being charge nurses at a
tertiary level hospital in the department of medical services under the ministry of public health. Master of Nursing Science Thesis, Nursing Administration, Christian University. [In Thai]
Chuva, N. (2002). Relationships between working experience, emotional quotient,
organizational climate, and managerial decision making ability of professional
nurses, primary care unit, region 1. Master of Nursing Science Thesis, Nursing Administration, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University. [In Thai]
Corcoran, D. K. (1981).Investigation of the Relationship between selected variables and the
decision-making and managerial ability of head nurse in army nurse crops. Doctor’s
of Philosophy dissertation, Austin University.
Deshpande, S. (2009). A study of ethical decision making by physicians and nurses in
hospital. Journal of Business ethics, 90, 387-397.
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Basic Books.
Gozukara, I., & Simsek, O. F. (2015). Linking transformational leadership to work engagement
and the mediator effect of job autonomy: A study in a Turkish private non-profit university. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 195, 263-971.
Healthcare Accreditation Institute. (2003). Patient safety: Concept and practice. Nonthaburi:
Healthcare Accreditation Institute. [In Thai]
Jaikumpun, N. (2001). The relationship between personal factors and participative
management ability with decision ability of nursing administrators in community hospitals under the jurisdiction of the ministry of public health. Master of Nursing Science Thesis, Nursing Administration, Faculty of Nursing, Burapha University. [In Thai]
Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work, stress, productivity and the reconstruction of
working life. New York: Basic Book.
Legal Affairs Division. (2015). Statistic of medical case. Retrieved from
http://www.bihmoph.net/ userfiles/file/Revised%20GHS%20Action%20plan- final.pdf.
[In Thai]
Long, T. A. &Gomberg, S. M. (1996). Critical care in decision-making in nursing. Boston:
International Thomson.
Mental Health Department. (2002). Mental health screening book volume 2: Mental health
assessment. Nonthaburi: Veterans Aff airs Organization Printing House. [In Thai]
Ministry of Public Health. (2016). Thailand global health strategic framework 2016-2020.
Retrieved from http://www.bihmoph.net/userfiles/file/Revised%20GHS%20Action%20plan-final.pdf. [In Thai]
Mrayyan, M. T. (2004). Nurses’ autonomy: Influence of nurse managers’ action. Journal of
Advance Nursing, 45(3), 326-336.
Seebanyen, S. (2010). Relationships between personal characteristics, job empowerment and
administrative decision–making ability of charge nurses in private hospitals under
Bangkok dusit medical service, Bangkok region.The Journal of Faculty of Nursing,
Burapha University, 18(extra), 89-101. [In Thai]
Smitanonda, P. (2009). Relationships between emotional intelligence, quality of work life,
and job performance of professional nurse, private hospitals, Bangkok metropolis. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 17(3), 28-40. [In Thai]
Soper, D. S. (2018). A-priori Sample Size Calculator for Multiple Regression [Software].
Retrived from http://www.danielsoper.com/statcalc
Wiriyakovin, S. (2005). Relationships between Personal factors, work characteristics, Quality
of work life with working and participative decision-making in nursing management: A case study at Praram 9 hospital. Master of Public Administration Program in General administration, Graduate School of Public Administration, Burapha University. [In Thai]
Yoder-Wise, P. S. (2015).Leading and managing in nursing (6th ed.). Canada: Mosby.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019