ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • สุภาพร มะรังษี

คำสำคัญ:

ตั้งครรภ์ซ้ำ, วัยรุ่น, ปัจจัยเสี่ยง, การป้องกันการตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         


          การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ส่งผลลบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบต่อทั้งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคมในภาพรวม การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำ และแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aemsamarng, P., Srisuriyawet, R. & Homsin, P. (2013). Risk factors of unintended repeated pregnancy among adolescents. The Public Health Journal of BuraphaUniversity, 8(1), 56–67. [In Thai]
Bureau of Reproductive Health. (2017). Reproductive health situation in adolescents and youth 2016. Retrieved from http://hp.anamai.moph.go.th/article_attach [In Thai]
Chunin, R., Saejeng, K., & Sukrat, B. (2016). Contraceptive service provision of hospital in Thailand in 2015. Ramathibodi Medical Journal, 39(2), 117 – 131. [In Thai]
Cook, S. M., & Cameron, S. T. (2015). Social issues of teenage pregnancy. Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, 25(9), 243 – 248.
Damle, L. F., Gohari, A. C., McEvoy, A. K., Desale, S. Y., & Gomez-Lobo, V. (2015). Early initiation of postpartum contraception: Does it decrease rapid repeated pregnancy in adolescents? Pediatric and Adolescent Gynecology, 28, 57 – 62.
Jumklang, S.,Srisuriyawet, R., & Homsin, P. (2017). Correlated factors with decision-making of birth control implant used based on the informative: The motivation Behavioral skill Model (IMB Model) among teen mothers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(2), 31 – 42. [In Thai]
Keveewong, N., Srisuriyawet, R., & Homsin, P. (2012). Factors influencing youthʼs intention to seek care for sexual and reproductive health in Rayong province. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 20(4), 33 – 45. [In Thai]
Kingmala, C., Rawiworrakul, T., & Powwattana, A. (2016 ). Effect of a pregnancy prevention program for female adolescent. Journal of Boromrajonani College of Nursing, Bangkok, 31(3), 25 – 33. [In Thai]
Lewis, L. N., Doherty, D. A., Hickey, M., & Skinner, S. R. (2010). Implant as a contraceptive choice for teenage mother: A comparison of contraceptive choices, acceptability and repeated teenage pregnancy. Contraceptive, 81, 421 – 426.
Maravilla, J. C. (2016).The role of community health workers in preventing adolescent repeated pregnancies and births. Journal of Adolescent Health, 59, 378 – 390.
Phoodaangau, B., Deoisers, W., & Chunlestskul, K. (2014). Living with suffering: The basic social psychological problem to discourage sense of being as a mother of unintended pregnant students. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 22(4), 42-55. [In Thai]
Pungbangkadee, R., & Ratinthorn, A. (2015). Factors and consequences of repeat pregnancy among teenagers: A case study in Bangkok metropolis. Journal of Nursing science, 32(2), 23 – 31. [In Thai]
Punsuwan, S., Sungwan, P., Monsang, I., & Chaiban, P. (2013). Experiences after pregnancy among unmarried adolescents in upper north. Songklanakarin Journal, 33(3), 17 – 36. [In Thai]
Ross, S., Baird, A. S., & Porter, C. C., (2014). Teenage pregnancy: Strategies for prevention. Obstetrics, Gynaecology and reproductive Medicine, 24, 266 - 273.
Srivilai, K. (2016). Repeated Pregnancy among Adolestcent: A Case Study a Community Hospital, Southern Thailand. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3 (3), 142 – 152.
Tocce, K. M. ( 2012). Rapid repeat pregnancy in adolescents: do immediate postpartum contraceptive implants make a difference? American Journal of Obstetrics & Gynecology, 206,481.e1 – 7.
Witsarutkasempong, A. and Muangpin, S. (2015). Factors Related to The Intention to Repeat pregnancy among Pregnant Adolescents. Srinagarind Medical Journal, 30(3), 262 – 269. (in Thai)
World Health Organization. (2004). Adolescent pregnancy, issues in adolescent health and development. Retrieved from http://www. who.int/iris/bitstream/10665/42903/1/ 9241591455_eng.pd. Retrieved April 29, 2018.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019