ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ชรัญญากร วิริยะ
  • ตระกูลวงศ์ ฦๅชา

คำสำคัญ:

: การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล, ความต้องการจำเป็น, พยาบาลเวชปฏิบัติ, สมรรถนะพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 304 คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน คือพยาบาลเวชปฏิบัติที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และปฏิบัติงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออก เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดยใช้แบบสอบถามประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ ประกอบด้วยความคาดหวังต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริงในบริบทปัจจุบัน แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น .98 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่า Modified Priority Needs Index (PNI modified)

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ (1) การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ (PNI modified =0.20), (2) การจัดการสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย ได้แก่ (2.1) การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม และการป้องกันโรค (PNI modified =0.19) และ (2.2) การจัดการกับความเจ็บป่วย (PNI modified =0.18, (3) บทบาทเชิงวิชาชีพ (PNI modified =0.18), (4) การสอนฝึกฝน และชี้แนะ (PNI modified =0.17), และ (5) สัมพันธ์ภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน (PNI modified =0.15) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารทางการศึกษาและการพยาบาลควรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะให่แก่พยาบาลเวชปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chuengsatiansup, K., & Kata, P. (2007). Primary health care, primary care: From philosophy to practice in new paradigm. Nonthaburi: Society and Health Institute. [In Thai]
Hanucharurnkul, S. (2007). Nurses in primary care and the nurse practitioner role in Thailand. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 26(1), 83-93. [In Thai]
Hanucharurnkul, S. (2010). Nurse practitioner and primary health care system. In Hanucharurnkul, S., & Panpakdee, O. (Ed), Advance practice nursing: Integration to practice. Nonthaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council. [In Thai]
Ingersoll G. L., & Mahn-DiNicola V. A. (2009). Outcome evaluation and performance improvement in J. A. S. C. M. H. A. B. Hamric (Ed.), Advanced practice nursing: An integrative approach (4th ed.). Philadelphia: W. B. Saunders.
International Council of Nurses [ICN]. (2008). Delivering quality, serving communities: nurses leading primary health care. International nurses day 2008. Geneva: Switzerland International Council of Nurses.
Junprasert, S. (2012). Nurse practitioner’ performance quality: A case study of the eastern region. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 25-37. [In Thai]
Kasemsuk, W., Piaseu, N., & Jarupat, S. M., (2011). Activities and primary medical care outcomes of community nurse practitioner. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 70-85. [In Thai]
Krungkraipetch, N., Rithgam, A., & Viriya, C. (2016). The driven model of healthy community in Thamanow. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 24(3). 34-46. [In Thai]
Kompayak, J. (2010). Community nursing in health care system. In Kompayak, J. & Durongritichai, V. (Ed), Community nursing: Concept and nursing practice. Samut Prakan: Huachiew Chalermprakiet University Company. [In Thai]
Lanmeshow, S., & Lwanga, SK. (1990). Adequacy of sample size in health studies. New York: John Wiley & Sons.
Kuanhin, M., Jaraeprapal, U., & Panthong, U. (2017). Development of nurses competencies who work in health promoting hospital in Nakhon Sri Thammarat province: Research preparation. Primary Health Care Division Journal, 13(1), 30-40. [In Thai]
Siriratanapongtorn, N., Thungngoen, P., Mana, N., & Krutmuang, P. (2017). Perception of nurses about palliative care and end of life in naresuan university hospital, phitsanulok. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 18(supplement), 221-228. [In Thai]
Srisuphan, W., Senaratana, W., & Nantabut, K. (Eds.), (2016). Health promotion innovation base on nursing professional rule. n.p. [In Thai]
Thailand Nursing and Midwifery Council. (2005). Nursing and midwifery standard in primary care. (2005, 4 August). Royal Gazette, number 122 pt. 62 pp. 63-70. [In Thai]
Thailand Nursing and Midwifery Council. (2009). Performance and competency advanced practice nurses. (2009, 30 January). Royal Gazette, number 126 pt. 16 pp. 29-33. [In Thai]
Thailand Nursing and Midwifery Council. (2010). Requirements primary medical care and immunization (4th ed.). Nonthaburi: P. A. Living. [In Thai]
Thailand Nursing and Midwifery Council. (2015). Letter replying for the number of certified nurse practitioner (primary medical care) (2015, October). 07/307.
Thato, R., (2009). Nursing research: concept for apply (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [In Thai]
Wongwanich, S., & Wiratchai, N. (2005). Need assessment. Bangkok: Chulalongkorn University. [In Thai]
Wongwanich, S. (2002). A Synthesis of needs assessment techniques used in students’ theses of faculty of education, Chulalongkorn University. Journal of Research Methodology, 15(2), 255-277. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019