ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ 26 เล่มที่ 2/2561 ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่แล้ว: 14-08-2019

บทความวิจัย