ผลของโปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่านต่อความมั่นใจในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต

ผู้แต่ง

  • จันทรวดี สพานทอง
  • เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
  • ทิพมาส ชิณวงศ์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน, ญาติผู้ดูแล, ผู้ป่วยสูงอายุ, ความมั่นใจในบทบาท, หอผู้ป่วยวิกฤต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่านต่อความมั่นใจในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวกตามคุณสมบัติที่กำหนด เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดสงขลา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 50 ราย โดย 25 รายแรกเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ และ 25 รายหลังเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับโปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30-40 นาทีเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความมั่นใจในบทบาทมีค่าความเขื่อมั่น .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตพรรณนา การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ำ

ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในบทบาทในระยะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ในกลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในบทบาทหลังการทดลองทั้งสองครั้งมากกว่าก่อนการทดลอง (p <.05) แต่คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในบทบาทหลังการทดลองระหว่างครั้งแรกและครั้งที่สองไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต โดยเฉพาะในผู้ป่วยผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brooke, J., Hasan, N., Slark, J., & Sharma, P. (2012). Efficacy of information intervention in reducing transfer anxiety from a critical care setting to a general ward: A systemic review and meta-analysis. Critical Care, 27, 425.e9 - 425.e15.
Cullinane, J.P., & Plowright, C. I. (2013). Patients and relatives’ experiences of transfer from intensive care unit to ward. British Association of Critical Care Nurses, 18(6), 289-296. doi: 10.1111/nicc.12047
Deenuanpanao, S., Kunsongkeit, W., & Duangpaeng, S. (2014). Experiences of family members in caring of patients with chronic congestive heart failure. The Journal of Factory of Nursing Burapha University, 22(2), 52 – 64. [in Thai]
Ecklund, M. M., & Bloss, J. W. (2015). Progressive mobility as a team effort in transitional care. Critical Care Nurse, 35(3), 62 – 68. doi: 10.4037/ccn2015622
Elliott, M., Page, K., & Worrall-Carter, L. (2013). Factors contributing to adverse events after ICU discharge: A survey of liaison nurses. Australian Critical Care, 26(2), 76 - 80.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. (2009). Statistical power analyses using
G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160. doi:10.3758/brm.41.4.1149
Haggstrom, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2009). Struggle with gap between intensive care unit and general wards. International Journal of Qualitative Studies on Health Well-being, 4, 181 - 192. doi:10.1080/17482620903072508
Limumnoilap, S. (2014). Critical care nursing. KhonKaen: KlungnanaVitthaya. [in Thai]
Longsawasd, R., Duangpaeng, S., & Masingboon, K. (2011). Factors related to family participation in caring of critically ill patients admitted in the intensive care unit. The Journal of Factory of Nursing Burapha University, 19(2), 54 – 67. [in Thai]
Mitchell, M. L., Courtney, M., & Coyer, F. (2003). Understanding uncertainty and minimizing families’ anxiety at the time of transfer from intensive care. Nursing & Health Sciences, 5(3), 207 – 217.
Muangpaisan, W. (2014). Emergency management for the elderly. Bangkok: Parbpim. [in Thai]
Naylor, M., & Keating, S. A. (2008). Transitional care: Moving patients from one care setting to another. The American Journal of Nursing, 108(9 Suppl), 58 - 63.
Perry, P. (2011). Concept analysis: Confidence/self-confidence. Nursing Forum, 46(4), 218 - 230. doi: 10.1111/j.1744-6198.2011.00230.x
Phommatat, P., & Watthnakitkrileart, D. (2011). Factors influencing caregivers’ readiness in caring patients with tracheostomy in transition from hospital to home. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 23(3), 107 - 118. [in Thai]
Pimsri, M., & Limumnoilap, S. (2009). Effect of the transferal preparation from the intensive care unit on anxiety of patients with post open heart surgery. KKU Research Journal, 9(4), 18 – 27. [in Thai]
Salizar, M.L., Paul, A., & Steve, P. (2013). Patient’ transition in the intensive care units: Concept analysis. Intensive and Critical Care Nursing, 29, 187 - 192.
Schulz, R., Beach, S. R., Cook, T. B., Martire, L. M., Tomlinson, J. M., & Monin, J. K. (2012). Predictors and consequences of perceived lack of choice in becoming an informal caregiver. Aging & Mental Health, 16(6), 712–721. http://doi.org/10.1080/13607863.2011.651439
Schumacher, K. L., & Meleis, A. I. (2010). Transitions: A central concept in nursing. In Meleis, A. I. (Eds.), Transitions theory: Middle-range and situation-specific theories in nursing research and practice (pp. 38 - 51). New York: Springer.
Srisatidnararakul, B. (2010). The methodology in nursing Research. Bangkok: U & I Inter Media. [in Thai]
Thongcharoen, W. (2011). The art and science of elderly nursing care. Bangkok: NP Press Limited Partnership. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019