การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี

ผู้แต่ง

  • นารีรัตน์ บุญเนตร
  • หทัยชนก เผ่าวิริยะ

คำสำคัญ:

การป้องกัน, ความรุนแรงจากคู่, สตรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          ความรุนแรงจากคู่ในสตรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบด้านร่างกายพบตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต ผลกระทบด้านจิตใจพบตั้งแต่ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นการช่วยเหลือสตรีตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น และยังเป็นการค้นหาสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงจากคู่ในระยะเริ่มต้นได้ด้วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการ และแนวทางในการป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งในแต่ละระดับจะมีกลุ่มเป้าหมาย แนวทางในการป้องกัน และการบำบัดรักษา ที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Ali, P. A., Dhingra, K., & McGarry, J. (2016). A literature review of intimate partner violence and its classifications. Aggression and Violent Behavior, 31, 16-25.

Chaiyachati, B. H., Gaither, J. R., Hughes, M., Foley-Schain, K., & Leventhal, J. M. (2018). Preventing child maltreatment: Examination of an established statewide home-visiting program. Child Abuse & Neglect, 79, 476-484.

Chisholm, C. A., Bullock, L., & Ferguson, J. E. (2017). Intimate partner violence and pregnancy: screening and intervention. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 217(2), 145-149.

Dennis, C. L., Hodnett, E., Kenton, L., Weston, J., Zupancic, J., Stewart, D. E., & Kiss, A. (2009). Effect of peer support on prevention of postnatal depression among high risk women: Multisite randomized controlled trial. British Medical Journal, 338, a3064.

Egger, H. L., & Angold, A. (2006). Common emotional and behavioral disorders in preschool children: presentation, nosology, and epidemiology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(3-4), 313-337.

Evans, C. B. R., Fraser, M. W., & Cotter, K. L. (2014). The effectiveness of school-based bullying prevention programs: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 19(5), 532-544.

Farías-Antúnez, S., Xavier, M. O., & Santos, I. S. (2018). Effect of maternal postpartum depression on offspring's growth. Journal of Affective Disorders, 228, 143-152.

Graham-Bermann, S. A. (1998). Domestic Violence Intervention. Ann Abor. University of Michigan.

Grigoriadis, S., VonderPorten, E. H., Mamisashvili, L., Tomlinson, G., Dennis, C. L., Koren, G., Ross, L. E. (2013). The impact of maternal depression during pregnancy on perinatal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry, 74(4), e321-341.

Gusmões, J. D. S. P., Sañudo, A., Valente, J. Y., & Sanchez, Z. M. (2018). Violence in Brazilian schools: Analysis of the effect of the Tamojunto prevention program for bullying and physical violence. Journal of Adolescence, 63, 107-117.

Hill, S., & Ousley, L. (2017). Intimate partner violence screening behaviors of primary care providers: The necessity for a change. Journal of Interprofessional Education & Practice, 8, 20-22.

Holtzworth-Munroe, A., Markman, H., Daniel O'Leary, K., Neidig, P., Leber, D., Heyman, R. E., Smutzler, N. (1995). The need for marital violence prevention efforts: A behavioral-cognitive secondary prevention program for engaged and newly married couples. Applied and Preventive Psychology, 4(2), 77-88.
Morris, M. C., Kouros, C. D., Janecek, K., Freeman, R., Mielock, A., & Garber, J. (2017). Community-level moderators of a school-based childhood sexual assault prevention program. Child Abuse & Neglect, 63, 295-306.

Prosman, G. J., Lo Fo Wong, S. H., van der Wouden, J. C., & Lagro-Janssen, A. L. M. (2015). Effectiveness of home visiting in reducing partner violence for families experiencing abuse: a systematic review. Family Practice, 32(3), 247-256.

Sacchi, C., De Carli, P., Vieno, A., Piallini, G., Zoia, S., & Simonelli, A. (2018). Does infant negative emotionality moderate the effect of maternal depression on motor development? Early Human Development, 119, 56-61.

Sugg, N. (2015). Intimate Partner Violence: Prevalence, Health Consequences, and Intervention. Medical Clinics of North America, 99(3), 629-649.

Surkan, P. J., Patel, S. A., & Rahman, A. (2016). Preventing infant and child morbidity and mortality due to maternal depression. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 36, 156-168.

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=717DBF4C310D40F0E7A6EB0555E1E79F? sequence=1

World Health Organization. (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence. Retrieved from http://apps.who.int/ iris/ bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf?sequence=1

Wiehe, V. R. (1998). Understanding family violence: Treating and preventing partner, child, sibling, and elder abuse. Thousand Oaks, CA: Sage.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-08-2019