ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน

ผู้แต่ง

  • วชรีกร อังคประสาทชัย
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
  • สาวิตรี วงศ์อินจันทร์

คำสำคัญ:

เด็กวัยก่อนเรียน, ภาวะสุขภาพ, สภาพแวดล้อมที่บ้าน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน ได้แก่ พื้นอารมณ์ของเด็ก อายุของมารดา รูปแบบการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 140 ราย เป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียนที่นำบุตรมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบสอบถามพื้นอารมณ์ และแบบสอบถามสภาพแวดล้อมที่บ้าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87, .79 และ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

         ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมที่บ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .228, p < .01) และสภาพแวดล้อมที่บ้าน เป็นปัจจัยทำนายตัวเดียวและดีที่สุด (b = .228) ต่อภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน โดยสามารถทำนายได้ร้อยละ 5.2 (R2adj = .045, F2,138 = 7.578, p<.01) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า พยาบาลและผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเด็กควรผลักดันและสนับสนุน ให้ผู้ปกครอง จัดสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาสม สะอาดปลอดภัย และมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กวัยเรียน ซึ่งจะช่วยส่งผลทางบวกต่อภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Health status. Retrieved from
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/child-health.htm
Chitayasothorn, D. (2008). Diana Baumrind’s parenting styles. Academic Journal, University of
the Thai Chamber of Commerce. 29(4), 173-187. [In Thai]
Chunpia, C., & Pongsaranunkun, Y. (2011). Growth and development. In Musiksukont, S.,
Tilokskulchai, F., Lerthamatewe, W., Preungvate, O., Sangperm, P., & Payakkaraung, S. Textbook of Pediatric Nursing (pp. 1-60). Bangkok: Pre-one. [In Thai]
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
Gupta, R. P., De Wit, M. L., & McKeown, D. (2007). The impact of poverty on the current and
future health status of children. Pediatric Child Health, 12(8), 667-672.
Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2013). Wong’s essentials of pediatric nursing (9th ed.).
Missouri: Elsevier.
Klunklin, P. (2011). Health promotion for children of every age period. Khonkaen: A
development program of the nursing network for health promotion. [In Thai]
Pender, N. J. (1996). Health promotion in nursing practice (3nd ed). Stamford, CT: Appleton & Lange.
Prommin, P., Kangkun, W., & Chariyajirawattana, S. (2014). Early childhood development
situations about social and self-support in Health Area No.6. Retrieved from
http://hpc6.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1874&filename=Research. [In Thai]
Rattana-Umpa, N. (2012). Child-rearing practices in preschool-age children of families
living in urban areas within Khonkaen. Master of Nursing Science (Child Health
Nursing), Graduate School, Khon Kaen University. [In Thai]
Nuntamongkonchai, S. (2016). Family, child rearing and development of preschoolers in
Thailand. Journal of Public Health, 46(3), 205-210. [In Thai]
Sangsai, N., Chaimongkol, N., & Phaktoop, M. (2011). Predictors of adaptive behavior of
preschoolers receiving service in child daycare centers. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 19(2), 97-109. [In Thai]
Sen-Ngam, K., Kulvijit, J., & Kongsang, L. (2011). Health status and factors related to health
status of children attending at the early childhood development center. Songklanagarind Journal of Nursing, 32(1), 11-26. [In Thai]
Sonsee, S., Pongjaturawit, Y., & Chaimongkol, N. (2015). Maternal behavior in promoting play
for their preschool children and its related factors. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(1), 90-99. [In Thai]
Tejagupta, C., & Puangthong, N. (2016). Concepts and theories about family and community.
In a set of teaching materials for an education course of family and community, units 8-15, Book 2, first edition, Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University Press. [In Thai]
Thongmorn, B., Sisa-ard, P., & Yodmalai, P. (2011). Health status, development and growth
of early childhood In Child Development Center, Public Health Inspectorate No. 3 and 9. Retrieved from http://hpc6.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?
nid=331&filename=Research. [In Thai]
Uengarporn, N. (2012). Nutritional status in preschool children in area of Suranaree
University of Technology (Research Reports No. SUT6-602-54-12-11). Suranaree
University. [In Thai]
Wonginjun, S., Pongjaturawit, Y., & Chaimongkol, N. (2015). Predictors of play behaviors of
preschoolers receiving service in child development centers. The Public Health Journal of Burapha University, 10(1), 65-76. [In Thai]
World Health Organization. (2018). Children's environmental health. Retrieved from
http://www.who.int/ceh/publications/factsheets/fs284/en/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-05-2019