ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • สาวิตรี จันทร์กระจ่าง
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ, ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ, ข้อมูลด้านสุขภาพ, อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ, หญิงตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจำนวน 120 ราย โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ จากหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ แบบสอบถามอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90, .86, และ .79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น

ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพและอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้ร้อยละ 48.2 (R2 = .482, F(2,117) =54.42, p < .001) เมื่อเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุครรภ์ ลำดับที่ของการตั้งครรภ์ และภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 (R2= .528, F(6,113)= 21.10, p < .001) ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพควรประเมินความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ และอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลและลดอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Aaronson, L. S., Mural, C. M., & Pfoutz, S. K. (1988). Seeking information: Where do pregnant women go? Health Education Quarterly, 15(3), 335-345.

Bernhardt, J. M., & Fleter, M. A. (2004). Online pediatric information seeking among mothers of children: Result from a qualitative study using focus group. Journal of Medical Internet Research, 6(1), e7.

Caloran, M. (2007). Health literacy and the information needs and dilemmas of first-time mothers over 35 years. Journal of Clinical Nursing, 16(6), 1162-1172.

Gao, L. L., Larsson, M., & Luo, S. Y. (2013). Internet use by Chinese women seeking pregnancy-related information. Midwifery, 29(7), 730-735.

Johnson, J. D., & Meischke, H. (1983). Woman's preferences for cancer information from specific communication channels. Journal of Health Care Marketing, 11, 37-44.

Kamolpiyapat, S. (2015). The decision making to use service of private hospital in Bangkok. Master's thesis, Business Administration, Faculty of Business Administration, Bangkok University. [In Thai]

Lagan, B. M., Sinclair, M., & Kernohan, W. G. (2010). Internet use in pregnancy informs women's decision making: A web-based survey. Birth, 37, 106-115.

Larsson, M. (2009). A descriptive study of the use of the Internet by women seeking pregnancy-related information. Midwifery, 25(1), 14-20.

Melender, H., & Lauri, S. (1999). Fears associated with pregnancy and childbirth-experiences of woman who have recently given birth. Midwifery, 15(3), 177-182.

Nateetanasombat, K., & Suwannasankha, R. (2008). Health problems, unpleasant symptoms, and care demands of pregnant women. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 16(4), 62-74. [In Thai]

Phoodaangau, B., Klankaradi, K., & Ketjirachot, R. (2016). Self-care experiences of women who have antepartum hemorrhage from placenta previa. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 24(3), 22-33. [In Thai]

Santis, M. D., De Luca, C., Quattrocchi, T., Visconti, D., Cesari, E., Mappa, I., Nobili, E., Spaqnuolo, T., & Caruso, A. (2010). Use of the internet by women seeking information about potentially teratogenic agents. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 151, 154-157.

Shieh, C., McDaniel, A., & Ke, I. (2009). Information-seeking and its predictors in low-income pregnant women. Journal of Midwifery & Women's Health, 54(5), 364-372.

Soper, D.S. (2017). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models. Retrieved from http://www.danielsoper.com/statcalc

Turk-Charles, S., Meyerowitz, B. E., & Gatz, M. (1997). Age differences in information-seeking among cancer patients. International Journal of Aging & Human development, 45(2), 85-98.

Viau, P.A., Padula, C.A., & Eddy, B. (2002). An exploration of health concerns & health promotion behaviors in pregnant woman over age 35. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 27(6), 328-334.

Wilson, T. D. (2000). Human information behavior. Information Science Research, 3(2), 49-55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-08-2019