ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (2018): ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (2018): ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ 26 เล่ม 4/2561 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่แล้ว: 26-08-2019

บทความวิจัย