ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการชาย

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ไชยบุบผา
  • ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
  • ดวงใจ วัฒนสินธุ์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ, การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, พฤติกรรมในการเลิกบุหรี่, ผู้รับบริการชาย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นชายที่มารับบริการเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จำนวน 30 สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่และกิจกรรมตามปกติของโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมตามปกติของโรงพยาบาลเท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ และแบบวัดพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .86 และ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติการทดสอบที วิเคราะห์การแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอโรนี

            ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ทั้งในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและคะแนนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันทีและระยะติดตามผล 1 เดือน สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจนี้มีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นบุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological
Review. 1(84), 191-215.

Burns, N., & Grove, S. K. (2005). The practice of nursing research: Conduct, critique, &
utilization (5th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders.

Herbal information center, Herbal research institute, Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health. (2014). Vernonia cinerea, Beside doctor, Comfortable
way to stop smoking. Retrieved from http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/news_detail.php? cat=G&id=141 [In Thai]

Homsin, P. (2015). Concepts and theories for practice: smoking and alcohol drinking
prevention among adolescents. Chon Buri: Chon Buri printing. [In Thai]

Jewpattanakul, Y., & Petchroung, N. (2016). Youth’s smoking preventions: Family’s view.
The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University. 24(2), 42-50. [In Thai]

Karom, N. (2012). Predictors of short-term smoking cessation among patients with
chronic diseases. Thesis, Master of Nursing Science, Chulalongkorn University,
Thailand. [In Thai]

Miller, W. R., & Rollnick, S. (1995). Motivational enhancement therapy with drug abusers.
Department of Psychology and Center on Alcoholism, Substance Abuse, and
Addictions (CASAA). New Mexico: The University of New Mexico.

National Statistical Office (2014). A Survey of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors
in 2014. Retrieved from https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=13207
[In Thai]

Neamkulchon, J., & Preechawong, S. (2007). The Effect of using promoting smoking cessation
program according to the Transtheoretical model on smoking cessation behaviors of in-patients, medical units. Thesis, Master of Nursing Science, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand. [In Thai]

Non-Smoking Campaign Foundation. (2010). Cigarettes affect the system. Retrieved from
http://www.ashthailand.or.th/th/data_center.php?id=9&category=9.

Preechawong, S. (2011). Systematic review defining factors smoking cessation
behaviors. Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand. [In Thai]

Srigosai, S. (2005). Effectiveness of motivational enhancement therapy among
alcohol dependence clients receiving service at Suan Prung psychiatric hospital.
Master of nursing science, Mental Health and Psychiatric Nursing. Chiangmai
University, Thailand. [In Thai]

Tabtimthong, W., Junprasert, S., & Homsin, P. (2012). Effects of Promoting Self-Efficacy on
Perceived Self-Efficacy, Outcome Expectation and Smoking Avoidance Behaviors
of Early Male Adolescents. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University.
20(1), 33-43. [In Thai]

Wangmun, R., Soiraya, N., Meekaw, L., & Hungkhunthod, J. P. (2014). A study of the
effectiveness of motivation interviewing counseling to modify cigarette smoking
behaviors among clients of stop smoking clinic. In T. Dechkong (Ed). A study of the effectiveness of motivation interviewing counseling to modify cigarette smoking behaviors among clients of stop smoking clinic. Samrongthap Hospital. Bangkok: Beyond Publishing Ltd. [In Thai]

Wattanasichaikul, S. (2007). Health academic textbook. Tobacco control for personnel
and professional students for Thai non-smoking society. Bangkok: Thai health
professional network for Thai Non Smoking Society. [In Thai]

Yamsri, V., Maneesriwongkul, W., & Phanphakdee, O. (2012). The effect of motivational
interviewing on smoking behavior in persons at risk for coronary artery disease.
Journal of Public Health Nursing, 27(3), 41-57. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-08-2019