ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน

ผู้แต่ง

  • นัสรา เกตจินดา
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
  • สมสมัย รัตนกรีฑากุล

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการป้องกันโรค, โรคเรื้อรัง, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, คนวัยกลางคน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ     

            การวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 480 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาศัยอยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (SD = 0.43) ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรัง ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (b = .16 ), การรับรู้อุปสรรค (b = -.15), การได้รับความรู้จากหนังสือพิมพ์ (b = .08 ), วิทยุ (b = -.05), ญาติ (b = .12 ), เพื่อนสนิท (b = -.08), อายุ (b = .01), เพศชาย (b = -.11), และกลุ่มโซเชียลมีเดีย (b = .04) ญาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังมากที่สุด (b = .31) ปัจจัยทั้ง 9 สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังได้ร้อยละ 33.30 ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Becker, M. H. (1974). The health belief model and preventive health behavior. Health
Education Monographs, 2, (4), 354-385.

Bureau of Non Communicable Diseases. (2017). Annual report 2017. Bangkok: Graphic Arts
Publishing House & Design. [In Thai]

Hanarong, A. (2017). Factors affecting eating behaviors among hypertensive patients. The
Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 25(3), 52-65. [In Thai]

Jangwang, S. (2016). Factors related to self-care behavior for prevention of diabetes mellitus
and hypertension among population groups at risk. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(1), 110-128. [In Thai]

Jaruwat, L. (2009). Risk factors and factors related to risk behavior regarding to hypertension
and diabetes mellitus of people in Khampangphet Province. Disease Control Journal, 35(2), 79-88. [In Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. (2010). Strategic plan
healthy lifestyle Thailand 2011-2020. Retrieved from http://wops.moph.go.th/
ops/oic/data/20110316100703_1_.pdf. [In Thai]

Pookpun, S. (2017). Knowledge, attitude and at-risk behaviors for non-communicable
diseases of public university students in Bangkok. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38, 668 – 778. [In Thai]

Poradok, N. (2012). The factors influencing health promoting behaviors amongst metabolic
syndrome risk group in the middle adult male at a community in Kanchanaburi Province. Master thesis, Community Nursing Practice, Christian University. [In Thai]

Pronvarin, J. (2012). Predicting factors to smoking behavior among workers In Thailand
Tobacco Monopoly. Journal of Health Education, 5(122), 121-123. [In Thai]

Public Health Center 44 Lumpukchee Nong Chok. (2014). Register heart disease and
cardiovascular risk screening for 2014. Bangkok. [In Thai]

Rosenstock, I. M. (1974). The health belief model and preventive health behavior. Health
Education Monographs, 2(4), 328-335.

Sangprasert, P. (2013). Health promotion in differently age population in Thai community.
Thai Journal of Science and Technology, 21(7), 711-721. [In Thai]

Sompun, A. (2015). Factors predicting diabetes preventive behavior in persons with pre-
diabetes. Master thesis, Community Nursing Practice, Faculty of Nursing,
Ramathibodi Hospital, Mahidol University. [In Thai]

Srivanichakorn, S. (2017). Morbidity and mortality situation of non-communicable diseases
(diabetes type 2 and cardiovascular diseases) in Thailand during 2010-2014.
Disease Control Journal, 43(4), 379-390. [In Thai]

Strategy and planning division. (2016). Population mid-2015. Retrieved from http://bps.
moph.go.th/new_bps/sites/default/files/pop2558_new.pdf. [In Thai]

Tangjitgamol, S. (2016). Preliminary report on the health of Bangkok people. Bangkok: I
printing color (Thailand). [In Thai]

Watcharanurak, P. (2017). Factors influencing preventive behavior among stoke-risk patients
in Songkhla Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 217-233. [In Thai]

Wongsao, L. (2016). Risk management for decrease illegal health products on radio
advertising: A case study Saraburi province. Chiangrai medical journal, 8(3), 113 –
121. [In Thai]

World Health Organization [WHO]. (2017). Non-communicable diseases progress monitor
2017. Retrieved from http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor- 2017/en/

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. 3rd edition. New York : Harper and
Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-08-2019