ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ผู้แต่ง

  • ธีราภรณ์ บุณยประภาพันธ์
  • ศิริวรรณ แสงอินทร์
  • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

คำสำคัญ:

โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ระดับฮีมาโตคริต, ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, หญิงตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก จำนวน 48 ราย กลุ่มทดลองจำนวน 24 ราย ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการทดสอบที

          ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีระดับฮีมาโตคริตสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เพื่อให้หญิงเหล่านี้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีมาโตคริตที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Goonewardene, M., Shehata, M. & Hamad, A. (2012). Anaemia in pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 26, 3-24.

Howyida, S., Aziza, I., & Lamiaa, T. (2012). Effect of nutritional educational guideline among pregnant women with iron deficiency anemia at rural areas in Kalyobia governorate. Life Science Journal, 9(2), 1212-1217.

Jehnok, M. (2012). The effect of supportive educative program for reduction of anemia on self-care behavior of Muslim pregnant women. Master of Nursing Science Thesis, Advanced Midwifery, Graduate School, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. [In Thai]

Kaewthongprakum, P. (2013). Effect of program against anemia during pregnancy in Nongchick district, Pattani province. Master of Public Health Program Thesis, Community Health, Faculty of Public Health, Songkhla Rajabhat University. [In Thai]

Kalaivani, K. (2009). Prevalence & consequences of anaemia in pregnancy (Review article). Indian Journal of Medical Research, 130, 627-633.

Kunkitti, S. (2009). The effects of a nutrition promoting program on hematocrit levels among adolescent pregnant women with anemia. Master of Nursing Thesis, Educative Department of Nursing Administration, Faculty of Nursing, Thammasat University. [In Thai]

Musoor, Y., Kongthong, W. & Boonrod, T. (2008). Health beliefs and socio-cultural context in relation to self-care of anemia pregnant women in Narathiwat province. Thailand Journal of Health Promotion and Environment. , 33(3), 64-72. [In Thai]

Ngoenying S., Suppasi P. & Suppasrimanont W. (2013). Effects of a health promotion program on nutrition health behavior and stress management in pregnant adolescents. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University. 21(4), 38-48. [In Thai]

Noronha, J. A., Khasawneh, E. Al., Seshan, V., Ramasubramaniam, S., & Raman, S. (2012). Anemia in pregnancy-consequences and challenges: A review of literature. Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology, 4(1), 64-70.

Orem, D. E. (2001). Nursing: Concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby-Year Book.

Pena-Rosas, J. P., De-Regil, L. M., Dowswell T., & Viteri, F. (2012). Intermittent oral iron supplementation during pregnancy (Review). The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons. Retrieved from www.thecochranelibrary.com/details/file/ 2199641/CD009997.html

Pipatkul, W., Sinsuksai, N., & Phahuwatanakorn, W. (2015). Effects of a nutrition and iron supplement promoting program on iron deficiency anemia in pregnant women. Journal of Nursing Science, 33(1), 69-76. [In Thai]

Phaksorn, A. (2010). The effectiveness of health education program for promoting
self-care behaviors of pregnant women having iron deficiency anemia,
Prachuapkirikhan hospital. Master of Science Thesis, Health Education, Faculty of Science, Kasetsart University. [In Thai]

Promtongboon, S. (2012). The effect of mutual goal-setting oriented program on self-care behaviors and hematocrit among pregnant women with iron deficiency anemia. Hatyai Journal, 10(1), 53-64. [In Thai]

Reveiz, L, Gyte, G. M. L., Cuervo, L. G., & Casasbuenas, A. (2012). Treatments for iron-deficiency anemia in pregnancy (Review). The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons. Retrieved from http://www.azdhs.gov/als/midwife/documents/ reports/resources/reveiz-et-al.pdf

Samun K., Deoisres W., & Theinpichet S. (2012). Cultural care needs and Islamic beliefs and actual care received during antepartum, intrapartum, and postpartum period among Muslim women. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University. 21(4), 33-44. [In Thai]

Saykaew, N., & Sopajaree, C. (2007). The effect of nursing care based on goal attainment theory on iron deficiency anemia. Preventive behaviors in pregnant women. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 19(2), 17-29. [In Thai]

Sookdee, J., & Wanaratwichit, C. (2016). Factors affecting iron deficiency anemia among pregnant women receiving antenatal care at sub-districts health promoting hospital. Journal of Health Science Research, 10(1), 1-7. [In Thai]

Tashara, I. F., Achen, R. K., Quadras, R., D’Souza, M. V., D’Souza, P. J. J., & Sankaret, A. (2015). Knowledge and self-reported practices on prevention of iron deficiency anemia among women of reproductive age in rural area. International Journal of Advance in Scientific Research, 1(7), 289-292.

Thongwat, N., Danpradit, P., & Ratchukul, S. (2009). Iron deficiency anemia among complete attending ANC pregnant women: A qualitative study. Journal of Nursing and Health Sciences, 3(3), 37-46. [In Thai]

Tohpa, S. (2014). The effect of promotion program integrating Islamic principles on eating and iron supplement-taking behaviors among Muslim pregnant women with anemia. Master of Nursing Science Thesis, Midwifery, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-08-2019