ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • วิจิตรา อิ่มอุระ
  • สมสมัย รัตนกรีฑากุล
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

คำสำคัญ:

ภาวะโภชนาการเกิน, เด็กก่อนวัยเรียน, พฤติกรรมสุขภาพ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การปฏิบัติแบบพหุระดับ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน คือ มารดาและเด็กก่อนวัยเรียนอายุ

3-5 ปี ที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 445 คู่ และครูประจำชั้น จำนวน 7 คน เครื่องมือวิจัยเป็นชนิดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมของเด็ก ความรู้และพฤติกรรมของมารดา สิ่งแวดล้อมที่บ้าน สิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก และแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติการถดถอยโลจิสติก

          ผลการวิจัยพบว่า ภาวะโภชนาเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ฯ มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.9 ปัจจัยที่มีสามารถทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การบริโภคอาหารของเด็ก (OR = 10.27, 95%CI = 3.60 - 29.32) การเคลื่อนไหวร่างกายของเด็ก (OR = 4.30, 95%CI = 1.63 - 11.34) ความรู้ของมารดา (OR = 3.19, 95%CI = 1.16 - 8.80) การจัดอาหารของมารดา (OR = 5.63, 95%CI = 2.19 - 14.52) อาหารที่จัดเก็บในบ้าน (OR = 9.57, 95%CI = 3.06 - 29.90) พื้นที่ทำกิจกรรมที่บ้าน (OR = 6.28, 95%CI = 2.45 - 16.06) และการจัดอาหารของศูนย์ฯ (OR = 0.21, 95%CI = 0.05 - 0.91) มีอำนาจการทำนายร้อยละ 93 ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนและในชุมชนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันภาวะโภชนาการเกินให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนโดยเน้นให้มีการปฏิบัติแบบพหุระดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Aino, S. (2016). School environmental factors affecting overweight rate of kindergartener in Bangkok. Master of Nursing Science, Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, Burapha University. [In Thai]

Burmeister, A. E., Hoffmann, D. A., Meers, M. R., Koball, A. M., & Eizenman, D. R. (2014). Food consumption by young children: A function of parental feeding goals and practices. Appetite, 74, 6-11.

Campbell, K. J., Crawford, D. A., Salmon, J., Carver, A., Garnett, S. P., & Baur, L. A. (2007). Associations between the home food environment and obesity-promoting eating behaviors in adolescence. Obesity, 15(3), 719-730.

Chivanon, N. (2016). Accidents in children: Situation and prevention. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 24(3), 1-12. [In Thai]

Davison, K., & Birch, L.L. (2001). Childhood overweight: A contextual model and recommendations for future research. Obesity Review, 2(3), 159-171.

Hsieh, F. Y. (1989). Sample size tables for logistic regression. Statistic In Medicine, 8, 795-802.

Quality Learning Foundation. (2014). Early childhood development. Retrieved from http://seminar.qlf.or.th/File/DownloadFile/616.Early childhood development. [In Thai]

Ministry of Public Health. (1999). Guidelines for using weight reference criteria to evaluate
the growth of Thai children. Bangkok: Ministry of public health. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2013). Standard Guide to Child Center. Bangkok: Bureau of health promotion, Department of health. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2014). Eat by the age. Bangkok: Ministry of public health. [In Thai]

Mosuwan, L. (2013). How to care obese children. Retrieved from http://nutrition.anamai. moph.go.th/ewt_news.php?nid=114 [In Thai]

Nantapong, S., Saratapun, N., & Hirunwong, A. (2014). Parents’ knowledge on nutrition and meal-providing behavior for preschool children at a public school in Chumphon province. Kasetsart Journal: Social Sciences, 35, 235-244. [In Thai]

National Statistical Office. (2013). The multiple indicator cluster survey (MICS) of child and
women in Thailand 2012. June 8, 2016. Retrieved from https://www.unicef.org/thailand/57-05-010-MICS_TH.pdf [In Thai]

Panyarattanachoj, J., Toonsiri, C., & Rattanagreethakul, S. (2017) Factors preventive behaviors for overweight among primary school students in Samut Songkhram municipality school. The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 25(2), 43-56. [In Thai]
Puder, J. J., & Munsch, S. (2010). Psychological correlates of childhood obesity. International Journal of Obesity (Lond), 34(2), 37-43.

Social Development Department. (2016). Statistics of Bangkok's pre-school development center. March 18, 2016. Retrieved from http://www. bangkok.go.th/social/page/ sub/8101 [In Thai]

Society of Pediatric Nutrition of Thailand, & The Royal College Pediatricians of Thailand.
(2014). Guidelines for the prevention and treatment of childhood obesity 2014. Retrieved from http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20161208151655.pdf [In Thai]

Van, C. E., De, B. I., Maes, L., & Cardon, G. (2012). Efficacy and feasibility of lowering playground density to promote physical activity and to discourage sedentary time during recess at preschool: A pilot study. Preventive Medicine, 55(4), 319-321.

World Health Organization. (2014). World health statistic 2014. January 2, 2016. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665 /112738/1/ 9789240692671_eng.pdf

Yuenyong, S., Moopayak, K., & Suwonaroop, N. (2012). A Comparative study of factors related to the nutritional status of preschool children in Muang District, Suphanburi Province, Thailand. Journal of Nursing Science, 30(2), 90-100. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-08-2019