ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2019): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2019): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ 27 เล่ม 1/2562 ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่แล้ว: 27-08-2019

บทความวิจัย