ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • เกวลิน ถกลพัฒนกุล
  • วรรณี เดียวอิศเรศ
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

คุณภาพการนอนหลับ, หญิงตั้งครรภ์, อาการไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ 

          การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุครรภ์และความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือหญิงตั้งครรภ์ปกติในระยะไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม จำนวน 132 คน ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และ .81 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.7 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคุณภาพการนอนหลับ (r = .533, p <.01) อายุ และอายุครรภ์ไม่พบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอน ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลหน่วยรับฝากครรภ์ควรประเมินและให้การพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกายของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สองและสามของการตั้งครรภ์

References

References

Jirapramukpitak, T., & Tanchaiswad, W. (1994). Sleep disturbances among nurses of
Songklanagarind Hospital. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand, 42(3), 122-131. [In Thai]

Angelone, A. M., Mattei, A., Sbarbati, M., & Di Orio, F. (2011). Prevalence and correlates for
self-reported sleep problems among nursing students. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 52(4), 201-208.

Buysse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and
research. Psychiatry Research, 28(2), 193-213.

Costa, V. M., Viana, M. B., & Aguiar, R. A. (2015). Pregnancy in patients with sickle cell disease: Menteral and perinatal outcomes. The Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine, 28(6), 685-689.

Darvill, R., Skirton, H., & Farrand, P. (2010). Psychological factors that impact on women's experiences of first-time motherhood: A qualitative study of the transition.
Midwifery, 26(3), 357-366.

Gerber, M., Brand, S., Holsboer-Trachsler, E., & Puhse, U. (2009). Fitness and exercise as
correlates of sleep complaints: Is it all in our minds? Official Journal of the American College of Sports Medicine, 42(5), 893-901.

Kamysheva, B. A., Wertheim, E. H., Skouteris, H., Paxton, S. J., & Milgrom, J. (2009). Frequency,
severity, and effect on life of physical symptoms experienced during pregnancy. Journal of Midwifery Women’s Health, 54, 43-49.

Kamysheva, E., Skouteris, H., Eleanor, H. W., Susan J. P., & Jeannette, M. (2010). A prospective
investigation of the relationships among sleep quality, physical symptoms, and depressive symptoms during pregnancy. Journal of Affective Disorders, 123(1-3), 317-320.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Hedman, C. M., Pohjasvaara, T., Tolonen, U., Suhonen-Malm, A. S., & Myllylä, V. V. (2002). Effect of pregnancy on mother’s sleep. Sleep Medicine, 3(1), 37-42.

Ko, S. H., Chang, S. C., & Chen, C. H. (2010). A comparative study of sleep quality between
pregnant and non-pregnant Taiwanese women. Journal of Nursing Scholarship,
42(1), 23-30.

Murray, S. S., McKinney, E. S., & Murray, S. S. (2010). Foundations of maternal-newborn
and women's health nursing. Maryland Heights, MO: Saunders Elsevier.

Okun, M. L., Luther, J. Prather, A. A., Perel, J. M., Wisniewski, S., & Wisner, K. L. (2011). Changes in sleep quality, but not hormones predict time to postpartum depression

Wallace, A. M., Boyer, D. B., Dan, A., & Holm, K. (1986). Aerobic exercise, maternal
self-esteem, and physical discomfort during pregnancy. Journal of Nurse-
Midwifery, 31(6), 255-262.

World Health Organization. (2012). Early marriages, adolescent and young pregnant
2012. Retrieved from http://www.who,int/gb/ebwha/pdf_files/.../A65_13-en.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2019