ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด

ผู้แต่ง

  • พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์
  • วรรณี เดียวอิศเรศ
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

การปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติ, หลักฐานเชิงประจักษ์, พยาบาลห้องคลอด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวกจำนวน 120  คน คือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอดของโรงพยาบาล ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2561เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามปัจจัยด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านการสนับสนุนในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบสอบถามการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90, .75, .74 และ .71 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ถูกต้องเหมาะสมมาก (M = 35.16, SD = 3.91)  ความรู้ และการสนับสนุนในการปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .32, p<.001 และ r = .42, p< .001 ตามลำดับ) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลห้องคลอดควรมีความรู้ และผู้บริหารควรสนับสนุนพยาบาลห้องคลอดให้ปฏิบัติงานโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพของงานห้องคลอดต่อไป

References

References
Cullen, L., & Titler, M. G. (2004). Promoting evidence-based practice: An internship for staff
nurses. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 1(4), 215-223.
Estrada, N. (2009). Exploring perceptions of a learning organization by RNs and relationship to
EBP beliefs and implementation in the acute care setting. Worldviews on Evidence-
Based Nursing, 6(4), 200-209.
Famutimi, E. O. (2015). Reflective practice: Implication for nursing. Journal of Nursing and
Health Science, 4(3), 28-33.
Gerrish, K., & Clayton, J. (2004). Promoting evidence-based practice: Organization approach. Journal of Nursing Management, 12, 114-123.
KarKos, B., & Peters, K. (2006). A Magnet Community Hospital: Fewer Barriers to Nursing Research Utilization. Journal of Nursing Administration, 36(7-8), 377-382.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.
Melnyk, B. M., Fineout-Overholt, E., Feinstein, N. F., Li, H., Small, L., Wilcox, L., & Kraus, R.
(2004). Nurses’ perceived knowledge, beliefs, skills, and needs regarding evidence based practice: Implications for accelerating the paradigm shift. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 1(3), 185-193.
Mohannad, E. A. R., Haneen, A. H., Ghadeer, A., & Hekmat, Y. A. (2017). Knowledge,
attitudes, and practice about evidence-based practice: A Jordanian study [Abstract]. Health Science Journal, 11(2), 20-25.
Numpanon, T., Picheansathian, W., & Jintrawet, U. (2015). Factors related to evidence-based
practice among Pediatric Nurses in Northern Region. Nursing Journal, 42 (Supplement), 49-60. [In Thai]
Olade, R. A. (2003). Attitudes and factors affecting research utilization. Nursing Forum, 38(4),
5-15.
Puttaruksa, L., Subgranon, R., & Othaganont, P. (2016). The Journal of Faculty of Nursing,
Burapha University, 24(3), 94– 103. [In Thai]
Rogers, M. E. (2003). Diffusion of innovations (5thed.). New York: The Free Press.
Schwartz, N. E. (1975). Nutritional knowledge, attitude and practice of high school graduated.
Journal of the American Dietetic Association, 66(1), 28-31.
Selig, P., & Lewanowic, W. (2008). Translation to practice: Developing an evidence-based
practice nurse internship program. American Association of Critical Care
Nursing, 19(3), 325-332.
Siriruck, S., Prasopkittikun, T., & Nookong, A. (2016). Factors predicting evidence-based
practice of pediatric nurses. Journal of Nursing Science, 34(Supplement 1), 5-15. [In
Thai]
Supakankhamjorn, A. (2007). Factors affecting to the use of evidence-based nursing practice
at Chiengkham Hospital, Payao Province. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University. [In Thai]
Suppasri, P., & Suwansujarit, T. (2011). Practice for normal birth base on the World Health
Organization‘s recommendations among labor nurse. The Journal of Faculty of
Nursing, Burapha University, 19(1), 1–13. [In Thai]
Thailand Nursing and Midwifery Council. (2009). Limited and competencies of advance
nursing practitioners. Retrieved from http://www.tnc.or.th [In Thai]
Tilokskulchai, F. (2008). Evidence-based nursing: Principle and method (4th ed.). Bangkok:
Pre-One. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019