ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อารี พุ่มประไวทย์
  • บรรจง เจนจัดการ
  • ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
  • อัญชลี เหมะญาติ
  • ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย

คำสำคัญ:

โปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ, ภาวะซึมเศร้า

บทคัดย่อ

Abstract

This one group pre-post test quasi-experimental research aimed to study the effectiveness of a Self- Esteem Promoting Program on depression of the elderly, residing in Borploy subdistrict, Samkok district, Pathumthani Province. A purposive sampling was used to recruit 45research participants who were 60 years or older, had mild depression as measured by 9Q depression scale, and had no chronic disease including cancer, diabetes mellitus, hypertension, stroke and heart disease. Data collection was carried out from July to December 2018. Research instruments included 1) the Self- Esteem Promoting Program was continued for 24 weeks and it was a 2-day-sessions per week, and took 3 hours per day, and 2) The 9Q Depression Scale. Data were analyzed by paired t-test.

          The results revealed that after receiving the program, the sample had statistically significant lower of depressive score than before experiment (p<.01).  These findings indicate that this Self Esteem Promoting Program can reduce depression among the elderly. Nurses should apply this program to prevent or reduce depression for the elderly in the community.

References

References

Ali, S. A., Suhail , N., & Ali, S A.(2016). Low self-esteem leads to depression among elderly: Case study of nursing home. Journal of Universal Surgery, 4 (2), 145-155.

Aoon-kaew, V., &Kuhirunyaratn, P. (2015). The prevalence of depression among the elderly
in Ban prow community Hospital. Meuang District, Nong Bua Lam Phu Province. Journal of Community Health Development Quarterly. 3(4), 577-589.

Aroonsang, A (2012). Nursing care of critical problems of the elderly: Application.5thed.
Khon Kean: Silimol Publishing. [In Thai]

Bird., M J., &Parslow., R. A. (2012). Potential for community programs to prevent depression
in older people.The Medical Journal of Australia, 17 (Suppl), 1326- 1336.

Borploy Health Promotion Hospital. (2018). Statistics Record of Hospital. Pathumthani
Province (Unpublished). [In Thai]

Coopersmith, S. (1981).Self-Esteem Inventories: Manual. Menlo Park, CA: Mind Garden.

Department of Mental Health.(2012). Handbook for treatment of depression.
Bangkok: Beyond Publishing. [In Thai]

Department of Mental Health.(2015). Prevalence of depression among Thai people.
RetrievedSeptember 1, 2014 fromMorbidity/Depress2551. [In Thai]

Forsman, A. K., Nordmyr, J., & Wahlbec, K. (2011). Psychosocial interventions for the
promotion of mental health and the prevention of depression among older adults.
Health Promotion International, 26 (1), 85-107

Jamkrajang, T., & Khumtaveeporn, P. (2015). Gerontological nursing 1.Bangkok:
Faculty of Nursing, Mahidol University. [In Thai]

Lai, D.W., & Surood S. (2016). Predictors of depression in aging South Asian,
Canadians.Journal of Cross Cultural Gerontolgy. 23: 57-75

Lotrakul, M., & Sukani, P. (1999). RamathibodiPsychiatry. 4th ed. Bangkok: Suwicha
Publishing.[In Thai]

National Statistics Office. (2013). Statistics of Thai elderly.RetrievedNovember 15, 2014 from
http://service.nso.go.th.

The United Nations. (2017). World population ageing. Retrieved December 12, 2017 from
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf

Thongchareon, W., (2013). The art and science of nursing care for the elderly.
NakornpathomProvince: Faculty of Nursing, Mahidol University. [In Thai]

Tungpian, P. (2008). Social support, self-esteem and quality of life among the elderly at the
elderly club, Pranangkla hospital, NonthaBuri province.Unpublished Master Thesis
(Community Psychology), Kasetsart University. [In Thai]

Wongpanarak, N., &Chaleoykitti, S. (2014). Depression: A significant mental health problem
of elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 24-31. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2019