ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • ภคภัทร พิชิตกุลธรรม
  • ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
  • พรนภา หอมสินธุ์

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ, ทัศนคติต่อการสูงอายุ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การสนับสนุนทางสังคม, ภาวะสุขภาพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ทัศนคติต่อการสูงอายุ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

          ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.78, SD = .39) และปัจจัยที่สามารถร่วมทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีผู้สูงอายุในครอบครัว (b = .474) ทัศนคติต่อการสูงอายุ (b = .188) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (b = .268) การสนับสนุนทางสังคม (b = .129) และภาวะสุขภาพ (b = .110) โดยสามารถร่วมทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้ร้อยละ 64.1 (R2 = .641,   p < .001) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเน้นเรื่องทัศนคติต่อการสูงอายุ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพ

References

References

Aluodi, E., & Njuguna, A. (2017). Effect of psychological factors on retirement preparedness
among employees in the insurance sector in Kenya. European Journal of Business
and Management, 9(24), 1-8.

Amoah-Mensah, A., & Darkw, P. (2016). Pre-retirement planning and satisfaction of prospective
retirees in the industry. Romanian Economic and Business Review, 11(3), 15-33.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.

Boonpen, P. (2015). The retirement preparation of officials at the 15th military circle in
Phetchaburi. Master’s Project, Business Administration, Graduate School, Stamford
International University. [In Thai]

Chuenwattana, W., & Beadnok, C. (2012). Perception and preparation for aging among Thai
preolder persons. Pathumthani University Academic Journal, 4(2), 197-208. [In Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute & Institute for
Population and Social Research, Mahidol University. (2016). Situation of the Thai
elderly 2015. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public. [In Thai]

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning: An educational and
ecological approach (4th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison-Wesley.

Kim, J., Kwon, J., & Anderson, E. A. (2005). Factors related to retirement confidence:
Retirement preparation and workplace financial education. Financial Counseling
and Planning, 16, 77-89.

Leedy, J. J., & Wynbrandt, J. (1987). Executive retirement management. New York: Facts on
File.

Meechana, P., Khansakorn, N., Silawan, T., Rawiworrakul, T., & Phijaisanit, P. (2017). Readiness
of pre-aging population for quality agingsSociety in Nongyasai subdistrict,
Nongyasai district, Suphanburi province. EAU HeritagE Journal Science and
Technology, 11(1), 259-271 [In Thai]

National Health Act, B.E. 2550. (2550, 19 March). Royal Thai Government Gazette. pp. 1-19. [In Thai]

Orem, D. E. (2001). Nursing concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby.

Pansathin, A. (2013). Factors related to retirement preparedness of government teachers in
Roi-et province. Master’s Thesis, Master of Science (Public Health), Family Health,
Graduate School, Mahidol University. [In Thai]

Pathike, W., & Kuhirunyaratn, P. (2011). Health preparation for retirement among community
hospitals registered nurses in Khon Kaen Province. Journal of Health Research,
25(4), 171-177.

Phrompak, C. (2013). Aging society in Thailand. Retrieved from
http://library.senate.go.th/document/Ext6078/6078440_0002.PDF [In Thai]

Rayong Provincial Public Health Office. (2018). Population data in Rayong province.
Retrieved from https://ryg.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=
ac4eed1bddb23d6130746d62d2538fd0 [In Thai]

Taecharatanamanee, T. (2004). Self-care agency, self-care, and perceived health state of the
elderly with osteoarthritis of the knee in Phuket. Master’s Thesis, Adult Nursing,
Graduate School, Prince of Songkla University. [In Thai]

Wongkeenee, W., Chintanawa, R., & Sucamvang, K. (2013). Factors predicting active ageing
among population of Mueang district, Chiang Mai province. Nursing Journal, 40(4),
91-99. [In Thai]

World Health Organization. (1998). The world health report 1998. Geneva: World
Health Organization.

Yinganurukwong, S. (2016). The retirement preparation of teachers in Kanchanaburi Primary
Education Service Area Office 3. Retrieved from http://www.edu-journal.ru.ac.th/
AbstractPdf/2559-2-7_1502856028_5822476409.pdf [In Thai]

Yodpet, S. (2006). Social welfare for older persons: Concept and method for social work
practice. Bangkok: Misterkopy. [In Thai]

Yoowattana, J., Toonsiri, C., & Homsin, P. (2017). Factors predicting self-care among elderly
with chronic disease in chaibadan district, lopburi province. The Journal of Faculty
of Nursing, Burapha University, 25(2), 69-81. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2019