ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วนิสา หะยีเซะ
  • ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์
  • วิมลวรรณ ดำคล้าย
  • นุจรี ไชยมงคล

คำสำคัญ:

โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ทารกเกิดก่อนกำหนด, ความรู้, พฤติกรรมการดูแลและติดตามทารก

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลต่อความรู้และพฤติกรรมในการดูแลและติดตามทารกเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก จำนวน 20 คน คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่นักวิจัยจัดขึ้น และทารกเกิดก่อนกำหนดในหมู่บ้านที่ต้องดูแลและติดตามในช่วงอายุ 12 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่นของ KR-20 เท่ากับ .80 และแบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลและติดตามทารกเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกเกิดก่อนกำหนด มีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาครอนบาคเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

                    ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของทารกเพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) และพฤติกรรมการดูแลและติดตามทารกเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ผลการวิจัยครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลสามารถนำไปพัฒนารูปแบบในการเพิ่มศักยภาพการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมกับผู้ดูแลที่บ้านเพื่อให้สามารถดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

Bunmachu, D., & Theunnadee, S., K. (2015). Effects of promotion program on perceived self – efficacy preterm caring behaviors of mothers and health status of preterm babies. Journal of Nursing and Health Care, 33(4), 150-158. [In Thai]

Chuengsatiansup, K., & Suksut P. (2007). Health volunteers in the context of change: Potential and developmental strategies. Journal of Health Systems Research, 1(3), 268-279. [In Thai]

Department of Health Service Support. (2012). Village health volunteer training course 2012. Bangkok: Primary Health Care Division. [In Thai]

Hayeese, W., Sap-In, N., Wangsawat, T., & Chaimongkol, N. (2015a). Quality of life of Muslim preterm infant in three southernmost provinces of Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal, 7(1), 1-14. [In Thai]

Hayeese, W., Sap-In, N., Wangsawat, T., & Chaimongkol, N. (2015b). Influencing factors of quality of life of Muslim preterm infants in the three southernmost provinces, The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 23(3), 26-40. [In Thai]

Hayeese, W., Sap-In, N., Pichaisongkram, S., & Chaimongkol, N. (2016). Effects of the perceived self-efficacy promotion program of caregivers on quality of life of Muslim preterm infants in Naradhiwas province, The Journal of Faculty of Nursing, Burapha University, 24(2), 51-60. [In Thai]

Hayeese, W., Wangsawat, T., & Pichaisongkram, S. (2017). Effects of perceived self-efficacy promotion program for caregivers responding to the basic needs of healthy Muslim preterm infant in Naradhiwas province. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 60-74. [In Thai]

Kaoloung, K., Rutchanagul, P., & Pookboonmee, R. (2012). Develop a discharge planning model to promote continuity care for pre-term infants, Journal of Health Science Research, 6(1), 27-39. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2012). The results of the implementation of the state basic policy report. Bangkok: Primary Health Care Division. [In Thai]

Ministry of Public Health. (2017). Public health statistics, A.D. 2016. Bangkok: Strategy and Planning Division. [In Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). National economic and social development plan 2017 – 2021. Bangkok: The Prime Minister's Office. [In Thai]

Peesara, N., Payakkaraung, S., Thampanichawat , W., & Rungamornrat, S. (2017). Effects of an education program about environmental management for developmental care of preterm infants on nurses’ knowledge and practice in neonatal intensive care unit, Journal of Nursing Science, 35(2), 4-14. [In Thai]

Petmung, S., Kasiraksa, K., & Payarang, J. (2016). Effects of providing knowledge to registered nurses on their practice in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Krabi Hospital, The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 111-126. [In Thai]

Punthmatharith, B. (2012). Nursing care of acute and chronically. Songkhal: Chanmung. [In Thai]

Sangtawesin, V., Singarj, Y., & Kanjanapunkul, W. (2011) .Growth and developmental outcome of very low birth weight infants at 18-24 months of age. Journal of Medical Association of Thailand, 94(3). 101-106.

Sawattrakool, N. (2011). Effects of perceived self-efficacy promotion program on maternal stress and maternal role attainment among mothers of hospitalized preterm infant. Unpublished master thesis. Master of Nursing Science In Advanced Midwifery, Khon Kaen University, Thailand. [In Thai]

Srilamai, N., & Teerarungsikul, N. (2015). Effectiveness of maternal perceived self-efficacy enhancement program on caring for preterm babies. Journal of Nursing and Education, 8(2), 83-94. [In Thai]

Srisatatidnarakul, B. (2008). The methodology in nursing research. Bangkok : U & I intermedia. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019