ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 28-08-2019

บทความวิจัย