การทดสอบคุณสมบัติแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

ผู้แต่ง

  • ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
  • พัชรินทร์ พูลทวี

คำสำคัญ:

แบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์, พยาบาลเวชปฏิบัติ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบคุณสมบัติแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ที่นำมาแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยการวิเคราะห์ความตรง ความเชื่อมั่น และวิเคราะห์โครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้แปลแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ เป็นฉบับภาษาไทย ด้วยวิธีการแปลกลับแบบไม่ทราบต้นฉบับ หลังจากนั้นทำการประเมินคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ฉบับภาษาไทยด้วยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกจำนวน 311 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

            ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .89 และมีโครงสร้าง 7 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .81, .76, .70, .68, .65, .73 และ .60 ตามลำดับ

          การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถนำแบบวัดนี้ไปใช้ในการวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการพัฒนาและกำหนดบทบาทและขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Reference

Benner, P. (1982). Issues in competency-based testing. Nursing Outlook, 30(5), 303-309.

Cha, E., Kim, K., & Erlen, J. (2007). Translation of scales in cross cultural research: Issues and techniques. Journal of Advance Nursing, 58(4), 386-395.

Chưngsathiansap, K., & Kata, P. (2007). Primary health care, Primary care service: From
philosophy to new dimensions health practice. Nonthaburi: Society and Health
Institute. [In Thai]


Daly, W. M., & Carnwell, R. (2003). Nursing roles and levels of practice: A framework
for differentiating between elementary, specialist, and advanced practice.
Journal of Clinical Nursing, 12, 158-167.

Dempster, J. S. (1990). Autonomy in practice: Conceptualization, construction, and
psychometric evaluation of an empirical instrument. Dissertation Abstract
International, 50, 3320A. (UMI No. 9030752).

Dempster, J. S. (1994). Autonomy: A professional issue of concern for nurse practitioners.
Nurse Practitioner Forum, 5(4), 227-232.

Furlong, E., & Smith, R. (2005). Advanced nursing practice: Policy, education, and role
development. Journal of Clinical Nursing, 14, 1059–1066.

Gould, O. N., Johnstone, O. & Wasylkiw, L. (2007). Nurse practitioners in Canada: Beginnings,
benefits, and barriers. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners.
19(2007), 165–171

Government of Ireland. (2003). The challenge for nursing and midwifery. Dublin:
Department of Health & Children Government Publications.

Hanujarernkul, S. (2008). Nurse practitioner and primary care development. The Thai Journal
of Primary Care and Family Medicine, 1(1), 39-42. [In Thai]

Junprasert, S. (2007). Nurse practitioner: Unity, identity, autonomy. The Journal of Faculty of
Nursing Burapha University, 15(4), 1-5. [In Thai]

Kompayak, J. (2011). Community health nursing in health system. In Kompayak, J., &
Durongritichai, V. (Eds.). Community health nursing: Concept, principles, and nursing
practice (2nd ed., pp. 1-68). Bangkok: Judthong. [In Thai]

Nagelsmith, L. (1995) Competence: An evolving concept. The Journal of Continuing
Education in Nursing, 26(6), 245–248.

Newhouse, R. P., Stanik-Hutt, J., White, K. M., Johantgen, M., Bass, E. B., Zangaro, G.,
Wilson, R. F., Fountain, L., Steinwachs, D. M., Heindel, L., & Weiner, J. P. (2011).
Advanced practice nurse outcomes 1990-2008: A systematic review.
Nursing Economics, 29(5), 230-251.

Offredy, M., & Townsend, J. (2000). Nurse practitioners in primary care. Family Practice, 17(6),
564-569.

Tabachnick , B. G, & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson
Education

Temmink, D., Francke, A. L., Hutten, J. B. F., van der Zee, J., & Abu-Saad, H. H. (2000).
Innovations in the nursing care of the chronically ill: A literature review from
an international perspective. Journal of Advanced Nursing, 31, 1449.

Ulrich, C. M., & Soeken, K. L. (2005). A path analytic model of ethical conflict in practice
and autonomy in a sample of nurse practitioners. Nursing Ethics, 12, 305–316.


Vanichbuncha, K. (2005). Advanced statistics analysis by SPSS for Windows. (4th ed.).
Bangkok: Dharmasarn Printing. [In Thai]

Weiland, S. A. (2015). Understanding nurse practitioner autonomy. Journal of the American
Association of Nurse Practitioners. 27(2), 95-104.

While, A. E. (1994). Competence versus performance: Which is more important?.
Journal of Advanced Nursing, 20, 525–531.

Wibulpolprasert, S. (2007). Thailand health profile 2005-2007. Bangkok: Printing Press, The War
Veterans Organization of Thailand. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019