เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานที่ใช้ในบริบทคนทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแบบมีขอบเขต

ผู้แต่ง

  • วันเพ็ญ ทรงคำ
  • วิจิตร ศรีสุพรรณ
  • วีระพร ศุทธากรณ์

คำสำคัญ:

เครื่องมือวิจัย, คุณภาพชีวิตการทำงาน, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ลักษณะของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานที่ใช้ในบริบทคนทำงานไทยในรอบ 10 ปี บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล ThaiJo, PubMed, CINAHL, ProQuest Health and Medical complete และ Science direct ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2559 คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดและสกัดข้อมูลโดยผู้เขียนสองคนแยกกัน แล้วนำมาวิเคราะห์แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา มิติในการวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ ผลการทบทวนพบว่า จากบทความวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานในบริบทคนทำงานไทยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ของไทยและฐานข้อมูลต่างประเทศ จำนวน 1,105 บทความ มีเพียง 27 บทความที่สามารถนำมาสกัดข้อมูลเพื่อทำการทบทวนวรรณกรรม ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (ร้อยละ 85.2) ศึกษาในกลุ่มบุคลากรสุขภาพมากที่สุด (ร้อยละ 51.9) แนวคิดที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือมากที่สุด ได้แก่ แนวคิดของวอลตัน (ร้อยละ 74) แต่พบว่ามีความแตกต่างกันในประเด็นมิติในการวัด ได้แก่ การเลือกองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานและจำนวนข้อคำถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีการตรวจสอบทั้งความตรงและความเชื่อมั่น แต่พบว่ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะว่านักวิจัยยังคงต้องเลือกหรือพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Boonrod, W. (2009). Quality of working life: Perceptions of professional nurses at Phramongkutklao Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand, 92(Suppl 1), S7-15.

Boonsawat, N., & Intarak, P. (2013). The corporate social responsibility and quality of work life of personnel as perceived by educator of Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University. Journal of Educational Administration, Silpakorn University, 4(1), 13-23. [in Thai]

Burns, N., & Grove, S. K. (2005). The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization (5th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

Chaimay, B., Simla, W., Khaonuan, B., & Songsiri, P. (2013). Demographic factors of health personnel in three border provinces of southern Thailand that affect work quality of life. Journal of Public Health, 43(2), 138-149. [in Thai]

Chootiraka, P. (2015). Image of nurse, quality of work life, joy at work and professional commitment of nurses at Kasemrad hospital, Bangkok and Nonthaburi. Journal of Graduate Volunteer Centre, 12(2), 165-202. [in Thai]

Chouwajaroen, P., Pimta, W., & Sattayawong, K. (2015). Quality of working life of nurses in a government hospital. Journal of Nursing Science & Health, 38(2), 115-125. [in Thai]

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2009). Organization development & change (9th Ed). Canada: Nelson Education.

Diawatanawiwat, T. (2010). Factors affecting dentists’ quality of work life in Ministry of Public Health in central region, Thailand. Journal of Public Health, 40(2), 205-214. [in Thai]

Eksuweeraphong, U., & Sriwong B. T. (2013). Quality of work life of hospital pharmacists. The Public Health Journal of Burapha University, 8(2), 31-45. [in Thai]

Huse, E. F., & Cummings, T. G. (1985). Organization development and change (3rd ed.) Minnesota: West Publishing.

Insuwan, P. (2014). Organizational climate and quality of work life of professional nurses in the nursing task group at Sriratana hospital, Si Sa Ket province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 20(1), 56-66. [in Thai]

Inthajak, N., & Jadesadalug, V. (2013). The quality of work life of employees effecting to the organization development potentiality of Inter Advance Food Company Limited. Veridian E-Journal, 6(3), 380-394. [in Thai]

Jaiman, T., & Rattananon, N. (2015). Relationships between organizational climate and quality of working life of professional nurses in community hospitals, Pathumthani province under Public Health Ministry. EAU Heritage Journal Science and Technolog, 9(1), 97-108. [in Thai]

Juntrawong, M., Lamsa-art, L., & Jitgaroon, P. (2013). Quality of work life for service staff in Pibulsongkram Rajabhat University and development approach. Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 111-119. [in Thai]

Khunthar, A., Sujijantararat, R., Thongchareon, V., Namthep, J., & Klayklongjit, S. (2012). Predicting factors of intent to stay among professional nurses in a university hospital. Journal of Nursing Science, 30(4), 7-17. [in Thai]

Kimberlin, C. L., & Winterstein, A. G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research.
American Journal of Health-System Pharmacy, 65, 2276-2284.

Kongyoo, S., & Oumtanee, A. (2015). A meta-analysis on antecedent variables of nurses’ quality of working life. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 16(3), 122-131. [in Thai]

Koonmee, K., Singhapakdi, A., Virakul, B., & Lee, D. J. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research, 63, 20-26.

Kruasuwan, B., & Rattanasiraprapha, N. (2015). The organizatonal culture of school and teacher’s quality of working life under Nakhonpathom primary educational service area Offfice 1. Journal of Educational Administration, Silpakorn University, 6(1), 77-88. [in Thai]

Luevipasakul, S., & Chinatangkul, C. (2010). The quality of work life in Thai police officers. Silpakorn Educational Research Journal, 1(2), 232-244. [in Thai]

Maojaeng, S., & Ratchatapibhunphob, P. (2015). Impact factors toward quality of work life of the government officers in Nonthaburi Provincial Administrative Organization. Phranakhon Rajabhat Research Journal, 10(2), 165-174. [in Thai]

Omsinsomboon, A. (2016). Relationship between transformational leadership and organization commitment with quality of working life of the military officers in the Army Medical Department. National Defence Studies Institute Journal, 7(2), 87-98. [in Thai]

Ongiem, A., & Vichitvejpaisal, P. (2017). Validation of the tests. Thai Journal of Anesthesiology, 44(1), 36-42. [in Thai]

Osuansri, N., Junprasert, S., & Srisuriyawet, R. (2011). Factors related to quality of work life among female labors in factories, Nakhonratchasima province. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 19(Supplement 1), 86-99. [in Thai]

Pankaew, P. (2014). Attitudes toward sufficiency economy philosophy, quality of work life, and social and organizational citizenship behaviors of employees in a private company. Silpakorn University Journal, 34(2), 1-22. [in Thai]

Pethtang, S., Kaewpan, W., Kalampakorn, S., & Sillabutra, J. (2014). Factors related to quality of work life of nurses working in primary health care units in the central region of Thailand. Journal of Public Health Nursing, 28(1), 29-42. [in Thai]

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29, 489–497.

Ruangrit, S., Benjakul, S., & Sillabutra, J. (2016). Factors predicting the quality of work life among dental health officers in sub – district health promoting hospitals, 5th regional service provider, Ministry Of Public Health. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(3), 1604-1617. [in Thai]

Saengloetuthai, J. (2015). Research instrument. Graduate Studies Journal, 12(58), 13-24. [in Thai]

Sirgy, M.J., Efraty, D., Siegel, P., & Lee, D.J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social Indicators Research, 55(3), 241-302.

Sirisawasd, P., Chaiear, N., Johns, N. P., & Khiewyoo, J. (2014). Validation of the Thai version of a work-related quality of life scale in the nursing profession. Safety and Health at Work, 5, 80-85.

Sitthiwarongchai, C. & Phasunon, P. (2015). Quality of working life components of bus drivers in Samutsakorn. Hatyai Journal, 13(1), 47-62. [in Thai]

Sripong, C. (2012). Quality of work life of business sector’s employees in Yala Province. Parichart Journal, 25(S3), 11-19. [in Thai]

Sujijantararat, R., Boonrod, W., Thongcharoen, V., Krethong, P., Oumpram, K., Turnner, K., & et al. (2012). Factors predicting intention to leave of nurse educators. Journal of Nursing Science, 30(2), 22-34. [in Thai]

Supso, T., Udomkijmongkol, C., & Sawadithaisong, S. (2016). The relationship between quality of work life and organizational commitment of employees of local adminstration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon Province. Graduate Studies Journal, 13(62), 105-116. [in Thai]

The Joanna Briggs Institute. (2015). The Joanna Briggs Institute reviewers’ manual 2015: Methodology for JBI scoping reviews. Retrieved May 16, 2016 from http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/Reviewers-Manual_Methodology-for-JBI-Scoping-Reviews_2015_v2.pdf

Turner, K., Thummakul, D., Sukolpuk, M., & Sujijantararat, R. (2015). Quality of working life and related factors of nurse educators at Central Network 1 Nursing Colleges of Praboromarajchanok Institute. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(3), 184-198. [in Thai]

Ungsriwong, J. (2016). A comparative study of quality of work life concepts of Walton, R. and Delamotte, Y. & Takezawa, I. Nakhon Phanom University Journal, 6(2), 129-137. [in Thai]

Van Laar, D. V., Edwards, J. A., & Easton, S. (2007). The work‐related quality of life scale for healthcare workers. Journal of Advanced Nursing, 60(3), 325–333.

Walton, R. E. (1973). Quality of work life: What is it? Slone Management Review, 15, 11-21.

Walton, R. E. (1974). Improving quality of work life. Harvard Business Review, 15(5), 12-16.

Walton, R. E. (1975). Criteria for quality of working Life. in Davis, L.E., & Cherns, A.B. (Eds). Quality of working life. Free Press, New York, 91-104.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019