ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพและเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

ผู้แต่ง

  • สุทิศา ตันติกุลวิจิตร
  • เสรี ชัดแช้ม
  • ภัทรวดี มากมี
  • ศราวิน เทพสถิตภรณ์

คำสำคัญ:

อารมณ์ด้านการตื่นตัว, บุคลิกภาพแบบเปิดเผย, บุคลิกภาพแบบกลาง ๆ, คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมการทดลองมองรูปภาพและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ ขณะมองรูปภาพและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว จำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มเพศชายและเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย กลุ่มละ 20 คน และกลุ่มเพศชายและเพศหญิงที่มีบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ กลุ่มละ 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมการทดลองมองรูปภาพและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ two-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า

   1. กิจกรรมการทดลองมองรูปภาพและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น ประกอบด้วย กิจกรรม 2 ชุด ชุดละ 12 สิ่งเร้า สิ่งเร้าละ 14.5 วินาที จำแนกตามลักษณะอารมณ์ คือ ลักษณะสงบและลักษณะตื่นเต้น

   2. คลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองรูปภาพและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัว ลักษณะตื่นเต้น พบความแตกต่างทางเพศมีผลที่บริเวณเปลือกสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ที่ตำแหน่ง FP1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลักษณะสงบ พบความแตกต่างทางบุคลิกภาพมีผลที่บริเวณสมองกลีบท้ายทอย (Occipital Lobe) ที่ตำแหน่ง PO3 และบริเวณสมองกลีบขมับ (Temporal Lobe) ที่ตำแหน่ง P8

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Ahveninen, J., Huang, S., Ahlfors, S.P., Hämäläinen, M., Rossi, S., Sams, M., &
Jääskeläinen, I.P. (2016). Interacting parallel pathways associate sounds with
visual identity in auditory cortices. NeuroImage, 124, 858-868.

Aluja, A., Rossier, J., Blanch, Á., Blanco, E., Martí-Guiu, M., & Balada, F. (2015).
Personality effects and sex differences on the International Affective Picture System (IAPS): A Spanish and Swiss study. Personality and individual differences, 77, 143-148

Bradley, M.M., & Lang, P.J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(1), 49-59.

Bradley, M.M., & Lang, P.J. (1999). Affective norms for English words (ANEW):
Instruction manual and affective ratings. Retrieved from https://www.uvm.rdu/ pdodds/teaching/courses/2009-08UVM-300/doc/others/everything/bradley1999a.pdf

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1999). The International affective digitized sounds (IADS): stimuli, instruction manual and affective ratings: NIMH Center for the study of emotion and attention. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 25(-), 49-59.

Bradley, M.M., & Lang, P.J. (2007). Affective Norms for English Text (ANET): Affective ratings of text and instruction manual. Technical Report. D-1. University of Florida: Gainesville, Florida.

Bradley, M.M., & Lang, P.J. (2007). The International Affective Digitized Sounds (IADS-2): Affective ratings of sounds and instruction manual. Tech. Rep. B-3. University of Florida: Gainesville, Florida,

Choi, Y., Lee, S., Choi, I., Jung, S., Park, Y., & Kim, C. (2015). International affective digitized sounds in Korea: A cross-cultural adaptation and validation study. Aacta Acustica United with Acustica, 101(1), 134-144.

DeYoung, C.G., Weisberg, Y.J., Quilty, L.C., & Peterson, J.B. (2013). Unifying the aspects of
the Big Five, the interpersonal circumplex, and trait affiliation. Journal of Personality, 81(5), 465475. doi: 10.1111/jopy.12020

Domes, G., Schulze, L., Bottger, M., Grossmann, A., Hauenstein, K., Wirtz, P. H., . . .
Herpertz, S. C. (2010). The neural correlates of sex differences in emotional reactivity
and emotion regulation. Hum Brain Mapp, 31(5), 758-769. doi: 10.1002/hbm.20903

Edmonds, W.A., & Kennedy, T.D. (2017). An applied reference Guide to Research Designs:
quantitative, qualitative, and mixed Methods. (2nd ed.). California: Sage
Publications.

Eysenck HJ. (1970). The structure of human personality. (3rd ed.). London: Methuen.

Gerdes, A., Wieser, M. J., Mühlberger, A., Weyers, P., Alpers, G. W., Plichta, M. M., Pauli, P. (2010). Brain activations to emotional pictures are differentially associated with valence and arousal ratings. Frontiers in Human Neuroscience, 4(175), 1-8.

Gerdes, A., Wieser, M.J., & Alpers, G.W. (2014). Emotional pictures and sounds: A review of multimodal interactions of emotion cues in multiple domains. Frontiers in Psychology, 5, 1351.

Han, S., Gao, X., Humphreys, G.W., & Ge, J. (2008). Neural processing of threat cues in social environments. Human Brain Mapping, 29(8), 945-957. doi: 10.1002/hbm.20439

Kravitz, D.J., Saleem, K.S., Baker, C.I., Ungerleider, L.G., & Mishkin, M. (2013). The ventral visual pathway: An expanded neural framework for the processing of object quality. Trends in Cognitive Sciences, 17(1), 26-49.

Lang, P., Bradley, M., Cuthbert, B., (2005). International Affective Picture System (IAPS):
Affective ratings of pictures and instruction manual. University of Florida: Gainsville, Florida.

Luo, P., Zheng, X., Chen, X., Li, Y., Wang, J., Deng, L., & Zheng, X. (2014). Sex differences in affective response to different intensity of emotionally negative stimuli: An event-related potentials study. Neuroscience Letters, 2014(578), 85-89.

Mendoza-Halliday, D., Torres, S., & Martinez-Trujillo, J. C. (2014). Sharp emergence of feature-selective sustained activity along the dorsal visual pathway. Nature Neuroscience, 17(9), 1255-1262.

Plichta, S.B., Kelvin, E.A., & Munro, B.H. (2013). Munro's statistical methods for health care research. New York: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Phusuwan, T., Chadcham, S., Thepsatitporn, S. (2018). Development of the Thai Affective sound bank system. Research Methodology & Cognitive Science, 16(2), 126-144.

Rose, C.L, Murphy, L.B, Byard, L, Nikzad, K. (2002). The role of the big five personality factors in vigilance performance and workload. European Journal of Personality, 16(3), 185–200.

Schmidt, A., Beauducel, A., Brocke, B., & Strobe.l, A. (2004). Vigilance performance and extraversion reconsidered: some performance differences can indeed be induced. Personality and Individual Differences, 36(6), 1343–51

Shiota, M.N., & Kalat, J.W. (2012). Emotion (2nd ed.). Belmont: Wadsworth.

Sripornngam, T., Chadcham, S., Sudhasani., S. (2015). Development of the Thai Affective picture bank system. Research Methodology & Cognitive Science, 13(2), 57-69. [In Thai]

Tok, S., Koyuncu, M., Dural, S., & Catikkas, F. (2010). Evaluation of international Affective Picture System (IAPS) Ratings in an athlete population and Its relations to personality. Personality and Individual Differences, 49(5), 461-466.

Yagou, A. (2006). Critical reflections on design and emotion. Paper presented at the Proceedings of the Design Research Society International Conference: International Conference in Lisbon (pp. 1-8). Athens: Middlesex University.

Sharma, M., & Kumari, R. (2017). Role of emotional competence in personality development
of urban area working women. Kaav Internation Journal of Arts Humanities & Social
Sciences, 4(3), 21-24.

Whittle, S., Yucel, M., Yap, M.B., & Allen, N.B. (2011). Sex differences in the neural correlates of emotion: Evidence from neuroimaging. Biological psychology, 87(3), 319-333.

Zajenkowski, M., Goryńska, E., & Winiewski, M. (2012). Variability of the relationship between personality and mood. Personality and Individual Differences, 52(7), 858-861.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2019