ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2019): ( July - September ) Journal of Faculty of Nursing Burapha University

บทความวิจัย