ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ผู้แต่ง

  • Paichit Amsri
  • Wannee Deoisres
  • Wantana Suppaseemanont

คำสำคัญ:

ความเครียดของมารดา, คลอดก่อนกำหนด, หออภิบาลทารกแรกเกิด, น้ำหนักตัวทารกก่อนกำหนด, การผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก ได้แก่ มารดาของทารกที่เกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด จำนวน 90 ราย ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามประวัติการคลอด แบบประเมินความเครียดของมารดาหลังคลอด และแบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาลของบิดามารดา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่ามารดาส่วนใหญ่มีความเครียดระดับสูง คะแนนความเครียดเฉลี่ย 69.12 (SD = 11.57) และร้อยละ 68 ของมารดารายงานว่ามีความเครียดในระดับสูง ปัจจัยทำนายทุกตัวรวมกันมีอิทธิพลต่อความเครียดของมารดาร้อยละ 44.2 น้ำหนักตัวทารก (β = -.61) และการผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน (β= .27) เท่านั้นที่มีนัยสำคัญทางสถิติ พยาบาลที่ดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของทารกคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมที่อาจปรากฏ ตลอดจนส่งเสริมโปรแกรมเพื่อลดความเครียดหลังคลอดทารกก่อนกำหนด

References

Bender, G. J., Koestler, D., Ombao, H., McCourt, M., Alskinis, B., Rubin, L. P., & Padbury, J. F. (2013). Neonatal intensive care unit: Predictive models for length of stay. Journal of Perinatology, 33(2), 147-153.

Benzouina, S., et al. (2016). Fetal outcome in emergency versus elective cesarean sections at Souissi Maternity Hospital, Rabat, Morocco. The Pan African Medical Journal, 23: 197. doi:10.11604/pamj.2016.23.197.7401
Costa-Ramon, A. M., Rodriguez-Gonzalez, A., Serra-Burriel, M., & Campillo-Artero, C. (2018). It's about time: Cesarean sections and neonatal health. Journal of Health Economics, 59, 46-59.

De Castro, E. C. M., Leite, A. J. M., & Guinsburg, R. (2016). Mortality in the first 24 hours of very low birth weight preterm infants in the Northeast of Brazil. Revista Paulista de Pediatria, 34(1), 106-113.

Eutrope, J., Thierry, A., Lempp, F., Aupetit, L., Saad, S., Dodane, C., … Rolland, A. C. (2014). Emotional reactions of mothers facing premature births: Study of 100 mother-infant dyads 32 gestational weeks. Public Library of Science One, 9(8), 1-7. doi:10.1371
/journal.pone.0104093

Howe, T.H., Sheu, C. F., Wang, T. N., & Hsu, Y. W. (2014). Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancy. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1748-1756.

Kantahong, K., Niyomkar, S., & Lamchang, S. (2015). Factors predicting parent participation in caring for hospitalized children with acute illness. Nursing Journal, 42(3), 1-12. [In Thai]

Kantrowitz-Gordon, I., Altman, M. R., & Vandermause, R. (2016). Prolonged distress of parents after early preterm birth. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 45(2), 196-209. doi:10.1016/j.jogn.2015.12.004

Malakouti, J., Jabraeeli, M., Valizadeh, S., & Babapour, J. (2013). Mothers’ experience of having a preterm infant in the neonatal intensive care unit: A phenomenological study. Critical Care Nursing, 5(4), 172-181.

Miles, M. S., & Carter, M. C. (1983). Assessing parental stress in intensive care units. American Journal of Maternal Child Nursing, 8, 354–359.

Miles, M. S., Funk, S. G., & Kasper, M. A. (1991). The neonatal intensive care unit environment: Sources of stress for parents. AACN Clinical Issues in Critical Nursing, 2(2), 346–354.

Miles, M.S., Carlson, J., & Brunssen, S. (1999). The nurse parent support tool. Journal of Pediatric Nursing, 14 (1), 44-50.

Rowlands, I. J., & Redshaw, M. (2012). Mode of birth and women's psychological and physical well-being in the postnatal period. BioMed Central Pregnancy & Childbirth, 12(1), 138 -148.

Sikorova, L., & Kucova, J. (2012). The needs of mothers to newborn hospitalized in intensive care unit. Biomed Pap Med, 156(4), 330-336.

Singsuwan, C. (2015). Relationship between stress and coping of Muslim adolescent mothers having premature infants admitted in neonatal intensive care units in the three southern border provinces. Master of Nursing Science (Pediatric Nursing). Prince of Songkla University. [In Thai]

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Teerarungsikul, N. (2012). The lived experience of mothers with premature babies. Journal of Nursing Education, 5(1), 25-38. [In Thai]

Tandberg, B. S., Sandtro, H. P., Vardal, M., & Ronnestad, A. (2013). Parents of preterm evaluation of stress and nursing support. Journal of Neonatal Nursing, 19(6), 317
-326.

Treyvaud, K. (2014). Parent and family outcomes following very preterm or very low birth weight birth: A review. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 19(2), 131-135.

Utasongkawat, S. (2010). The effect of maternal mutual participation program of premature baby mothers on maternal stress at Sawanpracharak Hospital

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2019