ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามีต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • อัจฉริยา ปุนนา
  • นฤมล ธีระรังสิกุล
  • ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

คำสำคัญ:

ความรู้สึกไม่แน่นอน, การให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามี, มารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามีต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่าง คือมารดาที่มี

บุตรเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 ราย คัดเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ

15 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับทารกเกิดก่อนกำหนดและการสนับสนุนจากสามี เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารก แบบประเมินความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดา โปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ t-test

        ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังสิ้นสุดการทดลองมารดากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกไม่แน่นอนต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด เพื่อลดความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดา และทำให้บุตรได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Reference

Abdeyazdan, Z., Shahkolahi, Z., Mehrabi, T., & Hajiheidari, M. (2014). A family support
intervention to reduce stress among parents of preterm infants in neonatal
intensive care unit. Iran J Nurs Midwifery Res, 19(4), 349-353.

Horn, V., & Tesh, A. (2000). The effect of critical care hospitalization on family
member: Stress and response. Dimensions of Critical Care Nursing, 19(4),
40-49.

Ignell, R., Mard, E., Nyqvist, KH., & Blomvist, Y.T. (2014). Fathers' perception of
information received during their infants stay at a neonatal intensive care
unit. Sex Reprod Healthcare, 5(3), 131-136.

Jongkae, J. (2007). Effect of information and emotional support on uncertainty in
illness of mothers with premature infants. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Kolatat, T. (2009). Advanced in Pediatrics. Bangkok: Beyond Enterprise. [In Thai]

Leenatham, K. (2012). The effect of health education program and social support on
stress of puerperium. Journal of Management and Technology, Eastern University, 11(1), 1-10. [In Thai]

Lonstein, J.S. (2007). Regulation of anxiety during the postpartum period. Fronties in
Neuroendocrinology, 28(2), 115- 141.

Maneerat, N. (2007). Effect of information provision on uncertainty in illness among
parents of children with cancer. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Mekanantawat,K. (2012). Predictors of certainty among parents of children admitted
in a pediatric Intensive Care Unit. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Burapha University. [In Thai]

Mishel, M.H. (1983). Parent’s perception of uncertainty concerning their hospitalization child. Nursing Research, 32(6), 324-330.

Mishel, M.H. (1988). Uncertainty in illness. Image Journal Nursing Scholarship, 20(4), 225-232.

Newton, M.S. (2000). Family-centered care: Current realities in parent participation
Pediatric Nurs, 26(2), 164-168.

Phromchaisa, P., Kantaruksa, K., & Chareonsanti, J. (2014). Effect of social support
enhancement on maternal role among adolescent pregnant women. Nursing Journal, 41(2), 97-106. [In Thai]

Pillitteri, A. (2014). Maternal & Child health nursing(7thed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Polit, D.F., & Hungler, B.P. (1999). Nursing research: Principles and method (6thed.).
Philadelphia: Lippincott.

Poompan, P., Tilokskulchai, F., Prasopkittikun, T., & Limprayoon, K. (2013). Factors
influencing parents’ uncertainty in chronically ill children with intubation during critical period. Journal of Nursing Science, 30(3), 15-24. [In Thai]

Santacrore, S.J. (2001). Measuring parental uncertainty during the diagnosis phase of
serious illness in a child. Journal of Pediatric Nursing, 16(1), 3-12.

Santacrore, S.J. (2003). Parental uncertainty and posttraumatic stress in serious childhood illness.Journal of Nursing Scholarship, 35(1), 45-51.

Srirat, S., & Saiwaree, J. (2008). Needs and needs response among mothers of children
hospitalized. Songklanagarind Med Journal, 26(5), 481-489. [In Thai]

Suwannaosod, S. (2004). Uncertainty social support and coping strategies among
parents of children with cancer. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Taya, N., Picheansathian, W., & Yunak, R. (2002). Needs and needs response of
mother’s newborn in neonatal intensive care unit. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Chiang Mai University. [In Thai]

Teerarungsikul, N., Phaktoop, M., & Arjratanakul, A. (2014). Predictors of coping
Strategies among parents with chronically ill children in pediatric ward. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 22(3), 1-13. [In Thai]

Teerarungsikul, N., Sananreansak, S., & Thechaverakorn, A. (2014). Uncertainty in
illness and coping strategies of mothers with premature infants admitted in
neonatal intensive care unit. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 10(2), 17-20. [In Thai]

Yotwongratsamee, R. (2005). Factors influencing uncertainty in illness of parents
with chidren admitted in intensive care unit. Master’s thesis, Faculty of Nursing, Mahidol University. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019