ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวช ของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • อโนชา ทัศนาธนชัย
  • พิชามญชุ์ ปุณโณทก
  • วรรณรัตน์ ลาวัง
  • สุรภา สุขสวัสดิ์
  • รัชนี สรรเสริญ

คำสำคัญ:

ทัศนคติต่อการดูแล, ความพร้อมในการดูแล, ผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวช, ญาติผู้ดูแล

บทคัดย่อ

ญาติผู้ดูแลเป็นทรัพยากรสำคัญในระบบการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชในระยะยาว การวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติ
ผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี จำนวน 310 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่มหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ได้แก่
ข้อมูลพื้นฐาน การรับรู้ความรุนแรงของโรค พลังสุขภาพจิต ทัศนคติต่อการดูแล การรับรู้ภาระการดูแล มุมมองเชิงบวก
จากการดูแล และความพร้อมในการดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
โดยตัวแปรทัศนคติต่อการดูแล ปัญหาสุขภาพ อายุของญาติผู้ดูแล มุมมองเชิงบวกจากการดูแล และการได้รับการอบรม
สามารถร่วมกันอธิบายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชได้ร้อยละ 40.2 (R2 = .402, F = 40.861, p < .001)
ดังนั้น พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวช
โดยการเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการดูแล ส่งเสริมมุมมองเชิงบวก และอบรมก่อนการดูแล โดยเฉพาะในญาติผู้ดูแลที่มีอายุมาก
และมีปัญหาสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ที่ดีของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชและญาติผู้ดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmed, H.A.A.E, & Ghaith, R.F.A.H. (2018). Effect
of psycho-educational program on
families’s perception of burden and
attitudes toward mental illness among
caregivers of patients with schizophrenia.
Egyptian nursing Journal, 15(3), 268-280.

Akarathanarak, T., Kongsuwan, W., & Matchim, Y.
(2017). New Registered Nurse Knowledge
in Caring for Patients at the End of Life.
Songklanagarind Journal of Nursing, 34(2),
103-116 [In Thai]

Best, J.W. & Kahn, Jivi. (2006). Reserch in education
(10ed). Boston pearson education.
Boonchuwong, O., Saneha, C., Pinyopasakul, W. &
Nilanont, Y. (2017). Factors influencing
readiness of caregivers of patients with
stroke before hospital discharge. J NURS
SCI, 35(3), 46-57 [In Thai]

Chadda, R.K. (2014). Caring for the family
caregivers of persons with mental illness.
Indian Journal of Psychiatry, 56(3), 221-229.

Choorat, N. (2016). The study of causes and ways
to prevent a recurrence of schizophrenic
patients in the community of pi-leng district
health care promoting hospitals which
experiencing unrest situation in the
southern provinces of thailand. Princess
of Naradhiwas University Journal of
Humanities and Social Scinces, 3(1), 24-36.

Davidson, PM., Abshire, MA., Paull, G. & Szanton,
SL. (2018). Family caregiver: Important but
often poorly understood. Journal of
Clinical nursing, 27(23), 1-3.

Department of mental health. (2018). Report of
patients coming to receive psychiatric
services. Retrived from https://dmh.go.th/
report/datacenter/dmh/host.asp?id=20&
nyear=2560

Fiest, KM., Mclntosh, CJ., Demiantschuk, D., Leigh,
JP. & Stelfox, HT. (2018). Translating
evidence to patient care through caregivers:
a systematic review of caregiver-mediated
interventions. BMC Medicine, 16(1), 105-115.
Gloria, O., Osafo, J., Goldmann, E., Parikh, NS.,
Nonvignon, J., & Kretchy, IM. (2018). The
experiences of providing caregiving for
patients with schizophrenia in the Ghanaian
cotext. Journal Archives of Psychiatric
Nursing, 32(6), 1-8.

Goldsmith JV. & Terui S. (2018). Family oncology
caregivers and relational health literacy.
Journal Challenges, 9(2), 35-45.

Institute for population and social research
mahidol university. (2019). Thai health
report 2019. Retrived from https://www.
thaihealth.or.th/books/591/.html [In Thai]

Kaewumpa, U. (2012). Relationships between
personal factors burden and mental health
in caregivers of patients with schizophrenia,
Journal of Psychiatric Nursing and Mental
Health, 26(2), 127-143. [In Thai]

Kent EE. et al. (2016). Caring for caregivers and
patients: Research and clinical priorities
for informal cancer caregiving. Cancer,
122(13), 1987-1995.

Kongnirundon, S., Vatanasin, D. & Nabkasorn, C.
(2018). Factors influencing burden among
caregivers of patients with schizophrenia.
The Journal of Psychiatric Nursing and
Mental Health, 32(3), 118-132 [In Thai]

Koonnarong, O., Thaniwatananont, P., &
Kitrungrote, L. (2012). Caregiving
preparedness, family relationships and
role strain among caregivers of muslim
stroke patients. Princess of Naradhiwas
Journal, 4(1), 45-45. [In Thai]

Lawang, W. (2018). Family Caregiver: Caring for
the chronic illness. Bankok. Danex
intercorperation. [In Thai]

Li, Q., & Loke, A.Y. (2013). The positive aspects of
caregiving for cancer patients: a critical
review of the literature and directions for
future research. Psychooncology, 22(11),
2399-2407.

Linszen, D. H., de Hann, L., Dingemans, P. M., &
Wouters, L. (2006). Can long-term critical
period interventions in the early phase of
schizophrenia-like disorders prevent
deterioration? Schizophrenia Research,
81(Suppl.6), 8-18.

Luvira, V. (2013). Health care for caregivers of
patients with terminal Illness. Srinagarind
Med J 2013, 28(2), 266-270. [In Thai]

Mahamad, P. (2018). Knowledge, attitude and
principle of caregiver in elderly disability
care in Sungaikolok, Narathiwas. J Gerontol
Geriatr Med, 17(1), 1-9. [In Thai]

Meleis, A., Sawyer, L. M., Im, E., Messias, D. K. H.,
& Schumacher, K. (2010). Experiencing
transition: An emerging middle-range
theory. Advances in Nursing Science, 23(1),
12-28.

Pankong, O. & Pothiban, L. (2018). Concept of
positive aspects of caregiving: adapted in
caregivers of older person with dementia.
Nursing Journal, 45(1), 159-170.

Phanthunane, P., Vos, T., Whiteford, H., Bertram,
M. & Udomratn, P. (2010). Schizophrenia
in Thailand: prevalence and burden of
disease. Population health metric, 17(3),
24-35.

Pipatabanond, P. (2001). Caregiver burden
predictive model: an empirical test among
caregivers for the schizophrenic. Doctor
of nursing, Faculty of nursing, Mahidol
university. Retrieved fromhttp://mulinet11.
li.mahidol.ac.th/ethesis/scan/4137113.pdf
Piriyajaratchai, N. (2017). Factors predicting
caregiver’s readiness for dependent older
persons in transition period on hospital to
home. Journal of the royal thai army
nurse, 19(supplement), 32-42.

Poonnotok P., Thampanichawat W., Patoomwan
A., & Sangon S. (2016). Struggling to restore
normalcy: Thai parents’ experiences in
being caregivers of children with early
schizophrenia. Journal of Nursing Research,
20(1), 71-84 [In Thai]

Poonnotok P, Pratoomsri, W., Kaewmart N, Asarath
T. (2019). Making it better: experiences of
thai caregivers in managing psychotic
symptoms of persons with schizophrenia.
Journal of Health Research, 33(3), 238-246.
[In Thai]

Phanthunane, P., Vos, T., Whiteford, H., Bertram,
M., & Udomratn, P. (2010). Schizophrenia
in Thailand: Prevalence and burden of
disease. Population Health Metrics, 8(24),
1-8.

Purba, J., Suttharangsee, W., & Chaowalit, A. (2016).
Effectiveness of a coaching program for
family caregivers of persons with
schizophrenia: A Randomized Controlled
Trial. Walailak Journal of Science and
Technology (WJST) 14(1), 11-24. http://wjst.
wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/2091.

Ritchie, H. & Roser, M. (2018). Mental health.
Published online at our worldIndata.org.
Retrieved from: ‘https://ourworldindata.
org/mental-health’ [Online resource]

Sfera, A. (2015). Chronic psychosos and its
prevention. Journal of psychology and
clinical psychiatry, 3(3), 1-3
Srisatitnarakoon, B., (2012). The methodology in
nursing research. Faculty of Nursing,
Chulalongkorn university. Bankok:
Chulalong University printing house.
[In Thai]

Sutawatnatcha, S. (2016). Relationships between
acceptance attitude toward psychiatric
patients and perception toward psychiatric
patients to communication. The Journal
of Psychiatric and Mental health nursing,
30(1), 97-109. [In Thai]

Tamdee, D., Tamdee, P., Greiner, C., Boonchiang,
W., Okamoto, N., & Isowa, T. (2018).
Conditions of caring for the elderly and
family caregiver stress in Chiang mai,
Thailand. Journal of Health Research,
33(2), 58-69.

Tangcharoensathien, V., Witthayapipopsakul, W.,
Panichkriangkrai, W., Patcharanarumol, W.,
& Mills, A. (2018). Health systems
development in Thailand: a solid platform
for successful implementation of universal
health coverage. Retrieved Aprill 1, 2020,
from https://www.thelancet.com/pbassets/
Lancet/pdfs/S0140673618301983_Thai. pdf
[In Thai]

Thai health promotion foundation. (2019). Thai
Health report 2019. Institute for population
and social research, Mahidol University.

Thiensan, T. (2018). Psychiatric and mental health
nurses with the roles of family preparedness
of schizophrenic patients cares in the
community. Journal of Nursing Science
Chulalongkorn University, 30(2), 67-77.
[In Thai]

Thongsai, S. (2015). Schizophrenia care in a
sustainable thai society context. Journal
of Nursing Division, 2(3), 1-9. [In Thai]

Toonsiri, C., Sunsern, R., & Lawang, W. (2011).
Development of the burden interview for
caregivers of patients with chronic illness.
Journal of nursing and education, 4(1),
63-75.

Trangkhasombat, U. (2018). Family therapy and
family counseling. Bangkok: Sunta printing.
[In Thai]

World Health Organization. (2002). Innovative
care for chronic conditions. Building blocks
for action: global report. Retrieved April 1,
2019, from https://www.who.int/chp/
knowledge/publications/icccglobalreport.
pdf?ua=1.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2020