ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2020): ( เมษายน - มิถุนายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2020): ( เมษายน - มิถุนายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 29-06-2020

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย