ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • กนกอร ปัญญาโส
  • ศิริวรรณ แสงอินทร์
  • อุษา เชื้อหอมม

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ, การจัดการตนเองด้านสุขภาพ, การสนับสนุนทางสังคม, หญิงตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวาน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพและปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรัฐบาล 3 แห่ง เขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 150 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสูติศาสตร์ แบบวัดคุณภาพชีวิต SF-12 เวอร์ชั่น 2 แบบสอบถามการจัดการตนเอง และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สเปียร์แมน และพอยท์ไบซีเรียล

ผลวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพมีค่าเฉลี่ย 66.86 (SD = 13.93) ซึ่งอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .172, p < .05) ระดับน้ำตาลในเลือด (r = -.209, p < .05) การจัดการตนเองด้านสุขภาพ (r = .438, p < .01) และการสนับสนุนทางสังคม (r = .414, p < .01) ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่าพยาบาลควรประเมินการจัดการตนเองและการสนับสนุนทางสังคมระหว่างที่มาฝากครรภ์ และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองและเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

References

Bien, A., Rzonca, F., Kanczugowska, A., & Iwanowicz-Palus, G. (2016). Factors affecting the
quality of life and the illness acceptance of pregnant women with diabetes. Int J
Environ Res Public Health, 13(68), 1-13.

Chareoesan, P., Doundee, K. & Poonperm, R. (2012). The Quality of life among pregnant
women who received antenatal care at Phramongkutklao Hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 13(3), 47-59. [In Thai]

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Eds.). Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Cohen, S., Gottlieb, B. H., & Underwood, L. G. (2000). Social relationships and health. In S.
Cohen, L. G. Underwood, & B. H. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and
intervention: A guide for health and social scientists (p. 3–25). NY: Oxford University
Press.

Da Costa, D., Dritsa, M., Verreault, N., Balaa, C., Kudzman, J., & Khalifé, S. (2010). Sleep
problems and depressed mood negatively impact health-related quality of life during pregnancy. Arch Womens Ment Health, 13(3), 249–57.

Dalfrà, M. G., Nicolucci, A., Bisson, T., Bonsembiante, B., & Lapolla, A. (2012). Quality of life in
pregnancy and post-partum: a study in diabetic patients. Qual Life Res, 21(2), 291–8.

Danyliv, A., Gillespie, P., O’Neill, C., Noctor, E., O’Dea, A., Tierney, M., …Dunne, F. P. (2015).
Health related quality of life two to five years after gestational diabetes mellitus:
cross-sectional comparative study in the ATLANTIC DIP cohort. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(274). 1-9.

Emmanuel, E. N., & Sun, J. (2014). Health related quality of life across the perinatal period
among Australian women. J Clin Nurs, 23(11-12), 1611-9.

Gul, B., Riaz, M. A., Batool, N., Yasmin, H., & Riaz, M. N. (2018). Social support and health
related quality of life among pregnant women. J Pak Med Assoc, 68(6), 872–875.

Lagadec, N., Steinecker, M., Kapassi, A., Magnier, A. M., Chastang, J., Robert, S., …Ibanez, G.
(2018). Factors influencing the quality of life of pregnant women: a systematic
review. BMC Pregnancy and Childbirth, 18(455), 1-14.

Limruangrong, P., Boriboonhirunsarn, D., Puangsricharern, A., & Pinitlertsakun, O. (2016).
Factors influencing the occurrence of gestational diabetes mellitus in pregnant
women with abnormal glucose challenge test. J NURS SCI, 34(2), 58-69. [In Thai]

Judy, A. W., Fulcher, G., McDonald, E., Spencer, N., Mortlock, M. Y., Bourne, M., Simmons, R.
D. (2010). Psychological factors that influence quality of life and potential for self-
management in multiple sclerosis. Int J MS Care, 12, 133-141.

Kasemthap, W., Sakthong, P., & Pupa, K. (2007). Assessment of 8,000 heart surgery projects
presented as the 80th Birthday Anniversary of His Majesty the King and dedicated as
the 84th Birthday Anniversary of Her Majesty the King Mr. Kanlayaniwattana Krom
Luang Narathiwatratchanakharin. National Health Security Office.

Marquesim N. A. Q., Lima, S. A. M., Costa, R. A. A., Rodriques, M. R. K., Ferraz, G. A. R.,
Cassetari, B. F. N., …Calderon, I. M. P. (2016) Health related quality of life in pregnant
women with diabetes or mild hyperglycemia. International Archives of Medicine, 9(345), 1-7.

Mokhlesi, S., Simbar, M., Tehrani, F. R., Kariman, N., & Majd, H. A. (2019). Quality of life and
gestational diabetes mellitus: a review study. International Journal of Women’s
Health and Reproduction Sciences, 7(3), 255-262.

Netgrajang, C. (2019). Strengthening multidisciplinary approach to prevent and control
complications of diabetes mellitus in pregnant women. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center, 36(2), 168-177. [In Thai]

Plodpluang, U., Boonyarat, A., Kanhadilok, S., Luk-in, P., Uthaithum, N., Pomphayoon, P. &
Intana, J. (2017). Path analysis of factors affecting quality of life of pregnant
women. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 27(3), 42-56. [In Thai]

Phalasri A., Phahuwatanakorn W., & Ratinthorn A. (2015). Predictive factors of anxiety in
women with first diagnosed gestational diabetes mellitus. Journal of Nursing and Health Care, 33(2), 15-22. [In Thai]

Pornkuna, W., & Anusornteerakul, S. (2017). The effects of program on knowledge, blood
sugar level control and re-admission of women with insulin-dependent gestational diabetes mellitus. Srinagarind Med J, 32(2), 135-142. [in Thai]

Radarith, C., Tachasuksri, T. & Siriarunrat, S. (2019). Factors influencing self-management
among women with gestational diabetes mellitus. The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University, 27(1), 50-59. [In Thai]

Rattanaprasop, N. (2009). Quality of life of pregnant women who attend ANC clinic and those
who decide to terminate their pregnancy. Master of Science Program in Mental Health, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. [In Thai]

Reantippayasakul, O., & Boonsatean, W. (2017). A comparison of illness perception and self-
management among adults and elderly with type 2 diabetes in Pathum Thani Province. Thai Red Cross Nursing Journal, 10(1), 100-125. [in Thai]

Saadati, F., Sehhatiei Shafaei F, Mirghafourvand M. Sleep quality and its relationship with
quality of life among high-risk pregnant women (gestational diabetes and hypertension. J Matern Fetal Neonatal Med, 31(2), 150-157.

Schmitt, A., Gahr, A., Hermanns, N., Kuzer, B., Huber, J., & Haak, T. (2013). The diabetes self-
management questionnaire (DSMQ): development and evaluation of an instrument
to assess diabetes self-care activities associated with glycemic control. Health and
Quality of Life Outcomes, 11(138), 1-14.

Srichaijaroonpong, S., Inthasoi, T. & Petchwisai, A. (2016). Factors relating to the quality of life
of the diabetic patients at Ban Chiang Kruea Pho Chai health promoting hospital, Chiang Kruea sub district, Muang district, Sakon Nakorn province. Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen Province, 33(3), 23-33. [in Thai]

Tachasuksri, T., Siriarunrat, S., Suppasri, P., Suppaseemanont, W., Boonnate, N. & Kwannate,
C. (2017). Causal model for quality of life among pregnant women. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 28-46. [in Thai]

Trutnovsky, G., Panzitt, T., Magnet, E., Stern, C., Lang, U., & Dorfer, M. (2012). Gestational
diabetes: women’s concerns, mood state, quality of life and treatment satisfaction. J
Matern Fetal Neonatal Med, 25(11), 2464-6.

Wattana, C. (2015). Self-management support: strategies for promoting disease control.
Journal of Phrapokklao Nursing College, 26(Suppl. 1),117-127. [In Thai]

Ware, et al. (2009). SF-12v2 Health Survey: Administration guide for clinical trial investigators.
Lincoln, RI: Quality Metric Incorporated.

Whittemore, R., Liberti, L., Jeon, S., Chao, A., Jaser, S. S., & Grey, M. (2014). Self-management
as a mediator of family functioning and depressive symptoms with health outcomes
in youth with type 1 Diabetes. Western Journal of Nursing Research, 36(9), 1254-1271.

Wilson, I. B., & Cleary P. D. (1995). Linking clinical variables with health-related quality of life:
a conceptual model of patient outcomes. JAMA, 273(1), 59-65.

Shiu, A. T. Y., Choi, K. C., Lee, D. T. F., Yu, D. S. F., & Ng, W. M. (2014). Application of a
health-related quality of life conceptual model in community-dwelling older Chinese
people with diabetes to understand the relationships among clinical and psychological outcomes. J Diabetes Invest, 5(6), 677-686.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-09-2020