ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2020): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 เล่ม

					ดู ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2020): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 เล่ม
เผยแพร่แล้ว: 29-09-2020

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย