ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • วันเพ็ญ ฤทธา
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
  • พิริยา ศุภศรี

คำสำคัญ:

ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ทัศนคติ, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, การรับรู้ความสามารถ, โรงงานอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทำนาย เพื่อศึกษาความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาหลังคลอดที่จะกลับไปทำงาน จำนวน 155 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้ด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงานอุตสาหกรรม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบาค .74, .73, .94, .92 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

           ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  

เท่ากับ 36.70 (SD = 7.44) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้ร้อยละ 46.5 โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .50, p< .001) ดังนั้นพยาบาลควรส่งเสริมความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัวและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviors. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Amin, R. M., Said, Z. M., Sutan, R., Shah, S. A., Darus, A., & Shamsuddin, K. (2011). Work related determinants of breastfeeding discontinuation among employed mothers in Malaysia. International Breastfeeding Journal, 6(4), 1-6. doi: 10.1186/1746-4358-6-4.

Armpat, J., Pisaipun, P., Sanebud, T., Krudtakad, S., & Juntarasuk, C. (2015). Comparison of breastfeeding periods among provinces in the regions 6th of the National health security office (Rayong branch). Thailand National Conference 2015: Diversity in Health and Well-Being, Phitsanulok, 25-26 June 2015 (pp. 957-970). Phitsanulok: Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj. [in Thai]

Bai, Y., Middlestadt, S. E., Peng, C., & Fly, A. D. (2010). Predictors of continuation of exclusive breastfeeding for the first six months of life. Journal of Human Lactation, 26(1), 26-34.

Benjamas, T., Punyarat, L., Surintorn, K., & Diane, L. S. (2016). Effects of the community-based breastfeeding promotion program for working mother: A quasi-experimental study. Pacific Rim Internation, 20(3), 196-209. [in Thai]

Bratajaya, C. N. A., Hemchayat, M., & Turner, K. (2015). Predictors of intention to practice exclusive breastfeeding among pregnant working women in Jakarta, Indonesia, Journal of Health Research, 29(1), 69-75.

Chansiri, S., Phahuwatanakorn, W., & Yusamran, C. (2017). Influences of breastfeeding attitude subjective norm and self-effecacy on intention to exclusive breastfeeding among teenage pregnant women. Journal of Nursing Science. 35(4), 49-60. [in Thai]

De La Mora, A., Russell, D. W., Dungy, C. I., Losch, M., & Dusdieker, L. (1999). The Iowa infant feeding attitude scale: Analysis of reliability and validity. Journal of Applied Social Psychology, 29(11), 2362-2380.

Dennis, C. L. (2003). The breastfeeding self-efficacy scale: Psychometric assessment of the short form. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 32(6), 734-744.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power
analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior
Research Methods, 39(2), 175-191.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. MA: Addison-Wesley.

Khobkhun, J., Saritsumbut, P., & Khurirungputjai, N. (2010). Factors influencing duration of
exclusive breast-feeding. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Lomrattananont, C., & Sriratanaban, P. (2013). Ideal and actual motherhood identity of working women. Journal of Social Sciences, 18(1), 74-88. [in Thai]

National Statistical Office. (2007). Multiple indicator cluster survey (MICS) December 2005-February 2006: Final report. Retrieved from https://www.unicef.org/equity/archive/ files/MICS_Final_Report2.pdf

National Statistical Office. (2013). Executive summary multiple indicator cluster survey 2012. Retrieved from https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS4/East%20Asia%
20and%20the%20Pacific/Thailand/2012-2013/Summary/Thailand%202012%20MICS
%20Summary_English.pdf

National Statistical Office & United Nations Children’s Fund. (2017). Thailand 14 provinces multiple indicator cluster surrey (MICS) 2015-2016, Final report. Retrieved from https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-06/unicef%
20MICS%2014%20Provinces_EN-Hi%20res_0.pdf

Nguyen, Q., Deoises, W., & Sirarunrat, S. (2013). Factors predicting degree of intention for exclusive breastfeeding among Vietnamese pregnant women. Journal of Science, Technology and Humanities, 11(1), 35-42.

Owatanapanich, S., Sommang, K., & Sukprasong, P. (2015). Factors related to successful breastfeeding at King Narai Hospital, Lopburi Province. Journal of Health Science, 24(2), 200-210. [in Thai]

Pruekphattaranon, K. & Nusom, P. (2014). Factors related to post-delivery mother’s determination to feed their babies only by breastfeeding. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 55-68. [in Thai]

Rattasumpun, S. & Keawma, B. (2018). Factors predicting successfulness in exclusive breastfeeding among working mother. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(4), 14-24. [in Thai]

Wangsawat, T., Kaleang, N., Phibal, A., Jaisomkom, R., & Hayeese, W. (2014). Factors influencing intention to exclusive breastfeeding for 6 months of mothers in Naradhiwat Province. Nursing Journal, 41, 123-133. [in Thai]

Wongphinit, U., Sinsuksai, N., & Yusamran, C. (2016). Personal factors, social support and effective suckling at discharge in predicting exclusive breastfeeding at one month among first-time mothers. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(1), 88-95. [in Thai]

Wongyai, J., Somboon, L., & Kantaruksa, K. (2011). Predicting factors of exclusive breastfeeding intention among pregnant women. Nursing Journal, 38(1). 17-26. [in Thai]

World Health Organization. (2014). Global targets 2025. Retrieved from https://www.who.int/
nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/

World Health Organization. (2018). Ten steps to successful breastfeeding (Revised 2018). Retrieved from http://www.who.int/nutrition/bfhi/ten-steps/en.

Yimyam, S., Thapphansan, P., Chumphan, S. (2012). Development of ways of promoting breastfeeding in workplaces. Thai Journal of Nursing Council, 27(2), 122-133. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-09-2020