ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม

ผู้แต่ง

  • พงค์สุวรรณ สมาแฮ
  • ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
  • นฤมล ธีระรังสิกุล

คำสำคัญ:

ความตั้งใจในการให้นมแม่, ทารกเกิดก่อนกำหนด, มารดามุสลิม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่

แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิม กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดามุสลิมหลังคลอด 3 ถึง 7 วันที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดอายุครรภ์ น้อยกว่า 37 สัปดาห์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 74 ราย เข้ารับการรักษาที่หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต และหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย ในโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลยะลา เก็บข้อมูลในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้

ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามความตั้งใจในการให้นมแม่ ความเชื่อมั่นของแอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .93, .94, .89 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย พบว่า การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นตัวแปรเพียง

ตัวเดียวที่สามารถทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่ได้ร้อยละ 30.2 (R2 = .302, F (1, 74) = 31.18,

p < .001) ผลการ ศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนด ควรเพิ่มการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (2002). Perceived behavior control, Self-efficacy. Local of control, and the
theory of panned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 1-20.

American Academy of Pediatrics [AAP]. (2012). Breastfeeding and the Use of Human
Milk. Pediatrics, 129(3), 287-841.

Ash-sharee, A. (2009). Paradigm of well-being in Islamic (Ed). Bangkok: ThaiHealth
promotion foundation.

Chanachai, S., Sinsuksai, N., Thananowan, N., & Phahuwatanakorn, W. (2014).
Knowledge, Attitude, Self-Efficacy, Spousal and Nurse Support Predicting 6-
weeks Exclusive Breastfeeding. Journal of Nursing Science, 32(1), 51-60.
[In Thai]

Chansiri, S., Phahuwatanakorn, W., & Yusamran, C. (2017). Influences of Breastfeeding
Attitude, Subjective Norm, and Self-Efficacy on Intention to Exclusive
Breastfeeding among Teenage Pregnant Women. Journal of Nursing Science,
35(4), 49-60. [In Thai]

Chaiwat, L., Teerarungsikul, N., & Sananreangsak, S. (2018). Effects of breastmilk
expression promoting program on maternal intention and human milk
expression behavior among mothers with preterm infants. Chonburi Hospital
Journal, 43(1), 86-90. [In Thai]

Danthes, D. (2016). Working pregnant women on attitude intention to exclusive
breastfeeding. Master’s degree thesis, Local administration, Chiang Mai
University. [In Thai]

Doyle, L.W. & Gibson, A.M. (2014). Respiratory outcomes for the tiniest or most
immature infants. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 19, 105-111.

Kantharot, K. (2006). Predictors of Breastfeeding Intention Among Mothers of Preterm
Infants. Master’s degree thesis, Local administration, Chiang Mai University.
[In Thai]

Patient statistics in Pattani Hospital. (2019). Statistics of newborns with gestational
age less than 37 weeks (fiscal year’s 2019) Pattani Hospital. Pattani: Pattani
Hospital. [In Thai]

Patient statistics in Yala Hospital. (2019). Statistics of newborns with gestational age
less than 37 weeks (fiscal year 2019) Yala Hospital. Yala: Yala Hospital. [In
Thai]

Iamsupasit, S. (2013). Theories and techniques in behavior modification (8nd ed).
Bangkok: Chulalungkorn University. [In Thai]

Jirapaet, K., & Jirapaet, W. (2008). Assessment of neonatal health status. (2nded).
Bangkok: Suttha checkpoint.

Ministry of Public Health. (2018). Summary of important statistics 2018, Ministry of
Public Health. Nonthaburi: Strategy Division and Ministry of Public Health. [In
Thai]

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed). Boston,
MA: Allyn and Bacon.

Thatrimontrichai, A. (2014). Care of Preterm Infant in Canada. Songklanagrin Medical
Journal, 32 (2), 117-128.

Thussanasupap, B., Lapvongwatana, P., Kalamakorn, S., & Spatz, D. (2016). Effects of
Community-Based Breastfeeding Promotion Program for Working Mothers: A
Quasi - experimental Study. Pacific Rim International Journal of Nursing
Research, 20(3), 196 - 209.

Wangsawat, T., Kaleang, N., Phibal, A., Jaisomkorn, R., & Hayeese, W. (2014). Factors
Influencing Intention to Exclusive Breastfeeding for 6 Months of Mothers in
Naradhiwat Province. Master’s degree thesis, Local administration, Chiang Mai
University. [In Thai]

World Health Organization [WHO]. (2018). WHO recommendations on interventions to
improve Preterm birth outcomes. Switzerland: World Health Organization.

Wongyai, J. (2011). Predicting Factors of Exclusive Breastfeeding Intention Among
Pregnant Women. Nursing journal, 38(1), 17-26. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-09-2020