กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2020): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 เล่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล