ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • ่j
  • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
  • ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

คำสำคัญ:

เบาหวานขณะการตั้งครรภ์, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีจะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ การวิจัยเชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จำนวน 110 ราย ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในจังหวัดชลบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

          ผลการวิจัยพบว่า สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทุกรายมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (β = .483, t = 5.933,  p < .001) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (β = .213, t = 2.619,  p = .01) โดยสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 30.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F(1,107) = 6.858, R2 = .301, p = .01) ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพยาบาล ที่ส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์มีการรับรู้ความสามารถของตนเองและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อให้มีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Bekerle, C. M., & Lavin, M. A. (2013). Association of self-efficacy and self-care with glycemic control in diabetes. Diabetes Spectrum, 26(3), 172-178.

Boonkaew, N., Jitramontree, N., & Wirojratana, V. (2015). Relationships between emotional distress, health literacy, and glycemic control behaviors of the elderly with type 2 diabetes. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 24(3), 119-131. [In Thai]

Boonprasit, S., Somanusorn, S., & Sumngern, C. (2016). Factors related to self-management for controlling plasma glucose in uncontrolled diabetes elderly. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok, 32(1), 44-56. [In Thai]

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Grove, S., Burns, N., & Gray, J. (2012). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis and generation of evidence (7th ed.). MO: Saunders.

International Diabetes Federation. (2017). IDF Diabetes Atlas (8th ed.). Retrieved from https://www.idf.org/component/attachments/attachments.html?id=1405&task=download

Kaiser, B., Razurel, C., & Jeannot, E. (2013). Impact of health beliefs, social support and self-efficacy on physical activity and dietary habits during the post-partum period after gestational diabetes mellitus: Study protocol. Biomedcentral Pregnancy Childbirth, 13(133), 1-7. DOI:10.1186/1471-2393-13-133.

Keawkitikul, J., Sittikariya, T., Saentaweesuk, P., Jiangchariyanon, P., Senayuttitam, S., & Khienwong, P. (2012). Adverse pregnancy outcomes in gestational diabetes mellitus and pre-gestational diabetes mellitus at Phichit hospital. Phichit Hospital Journal, 27(2), 70-82. [In Thai]

Lee, K. W., Ching, S. M., Ramachandran, V., Yee, A., Hoo, F. K., Chia, Y. C., … Veettil, S. K. (2018). Prevalence and risk factors of gestational diabetes mellitus in Asia: A systematic review and meta-analysis. Biomedcentral Pregnancy and Childbirth, 18(494), 1-20. DOI:10.1186/s12884-018-2131-4.

Limruangrong, P., Boriboonhirunsarn, D., Puangsricharern, A., & Pinitlertsakun, O. (2016).
Factors influencing the occurrence of gestational diabetes mellitus in pregnant women with abnormal glucose challenge test. Journal of Nursing Science, 34(2), 58-69. [In Thai]

Limruangrong, P., Sinsuksai, N., Ratinthorn, A., & Boriboonhirunsarn, D. (2011). Effectiveness of a self-regulation program on diet control, exercise, and two-hour postprandial blood glucose levels in Thai with gestational diabetes mellitus. Pacific Rim International Journal Nursing Research, 15(3). 173-187.

Mitanchez, D., Burguet, A., & Simeoni, U. (2014). Infants born to mothers with gestational diabetes mellitus: Mild neonatal effects, a long-term threat to global health. The Journal of Pediatrics, 164(3), 445-450.

Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science and Medicine, 67, 2072-2078.

Phaibool, M., & Wongkham, J. (2009). Diagnosis of gestational diabetes mellitus in Srinagarind
hospital. Srinagarind Medical Journal, 24(3), 186-189. [In Thai]

Phromjak, S. (2007). Factors affecting patients’ behavior in controlling the blood glucose levels in non-insulin dependent diabetes mellitus. Journal of Health Systems Research, 1(2), 10-18. [In Thai]

Radarith, C., Tachasuksri, T., & Siriarunrat, S. (2019). Factors influencing self-management among women with gestational diabetes mellitus. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 27(1), 50-59. [In Thai]

Rattanawarang, W., & Chantha, W. (2018). Health literacy of self-care behaviors for blood glucose control in patients with type 2 diabetes, Chainat province, The Journal of Baromarajonani College of Nusing Nakhonratchasima, 24(2), 34-51. [In Thai]

Turagabeci, A. R., Nakamura, K., Kizuki, M., & Takano, T. (2007). Family structure and health, how companionship acts as a buffer against ill health. Biomedcentral, 5(61), 1-9.

Singwongsa, A., & Boriboonhirunsarn, D. (2016). Incidence and associated factors of gestational diabetes mellitus diagnosed during 24-28 weeks of gestation. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology, 24, 184-192. [In Thai]

Suwannarat, K., Tachasuksri, T., & Siriarunrat, S. (2019). Effects of a self-management support program on diabetes self-management behavior and blood sugar level in women with gestational diabetes mellitus. Journal of Phrapokklao Nursing College, 30(2), 1-13. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-09-2020