การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในครอบครัว

ผู้แต่ง

  • นงนุช โอบะ
  • รุ่งเพชร หอมสุวรรรณ์
  • ชญาภา บุญลือ

คำสำคัญ:

การดูแลผู้สูงอายุ, ครอบครัว, ผู้ดูแล, การประเมินความต้องการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในเขตเทศบาลวังชมภู อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นระยะที่ 1) สำรวจความต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัว
จำนวน 161 คน และระยะที่ 2) ออกแบบดำเนินการและประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับ
ผู้ดูแลโดยดำเนินการฝึกอบรม เป็นเวลา 2 วัน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวจำนวน 32 คน
เครื่องมือในระยะนี้ประกอบด้วย แผนการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบวัดความรู้ 6 เรื่อง และแบบประเมินทักษะ 3 เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการการพัฒนาความรู้ระดับปานกลาง 9 รายการ และระดับน้อย
3 รายการ การประเมินประสิทธิผลของโครงการฯ พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การจัดการ
ภาวะฉุกเฉินหรับผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงทุกรายการ และผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะ
เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้สูงอายุรับประทานยา และการส่งเสริมการออกกำลังกายอยู่ในระดับ
ถูกต้องมากทุกรายการDownloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Elderly Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2014). Guidelines for
training of elderly caregivers 420 hours course. (2nded.) Bangkok: Office of the Welfare
Organization Printing House Veteran. [In Thai]

Chandratilake, M., Davis, M., & Ponnamperuma, G. (2011). Assessment of medical knowledge:
The pros and cons of using true/false multiple choice questions. The Nation Medical
Education in India, 24(1), 225-227.

Department of Elderly Affairs. (2017). Set of self-care knowledge and the potential development of the elderly "healthy". Bangkok: Ministry of Social Development and
Human Security. [In Thai]

Department of Elderly Affairs. (2019). Statistics data of the number of the elderly in Thailand in
2018 with the Power Bi system / pdf. Retrieved from http://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/153

Dick, W., Carey, L.M., & Carey, J.O. (2005). The systematic design of instruction. Boston:
Pearson/Allyn and Bacon.

Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University (2016). Measurement and evaluation
learning Mathematics Retrieved from
http://www.eledu.ssru.ac.th/chouang_ut/pluginfile.php/33/block_html/content/%
20Eva-2.pdf [In Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2019). Situation of
the Thai elderly 2019. Bangkok: Foundation of Thai Gerontology Research and
Development Institute. [In Thai]

Khamani, T. (2004). Teaching science: Knowledge for efficient learning process management.
(3rd ed.) (Revised version). Bangkok: The Publisher of Chulalongkorn University. [In Thai]

Methapisal, M., Bunloet, A. & Bumrerraj, S. (2017). The need for live-in caregiver when
instrumental activities of daily living (IADL) is impaired: from the fully functioned
elder’s perspective. Srinagarind Med J; 32(6), 591-595.

Office of Health Promotion, Department of Health. (2013). Report of the Thai elderly health
survey 2013 under the elderly and disabled people health promotion plan Bangkok:
Watcharin Press, P.P.

Patpol, M. (2019). Concepts of curriculum development principles. Bangkok: Center for
curriculum innovation leadership and learning. Retrieved from http://www.curriculumandlearning.com/upload/Books/A3_1544651319.pdf [In Thai]

Phalasuek, R. & Thanomchayathawatch, B. (2017). A family model for older people care.
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 135-160. [In Thai]

Phetudom, C. (2016). The elderly project. Phetchabun: Wang Chomphu Municipality
Phetchabun Province [In Thai]

Sawatphol, C., Pengpinit, T., Senanikorn, A. & Srisuraphol, W. (2017). Care for elderly dependents
in the Northeast of Thailand. Journal of MCU Peace Studies, 5(Special Issue), 387-450.
Srisathitnarakun, B. (2010). The methodology in nursing research. Bangkok: Ulyi Inter
Media Company Limited. [In Thai]

Thaiware. (1999). Random Custom Generator. Retrieved from
https://random.thaiware.com/random-custom-generator

Vongchavalitkul, B., Sanguanwongwan, W., Chatchaisucha, S., Limsarun, T., & Thaisamak, S.
(2016). Knowledge and attitude of the elderly caregivers: A case study of Thammapakorn
Phoklang and Watmuang Elderly Care Center Nakhonratchasima Province. Journal of
Business Administration, 5(2), 74-92.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2021