การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติด ทางความคิด (ฉบับภาษาไทย)

ผู้แต่ง

  • ดวงใจ วัฒนสินธุ์
  • จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

คำสำคัญ:

แบบสอบถามการยึดติดทางความคิด, เยาวชนผู้ใช้สารเสพติด, คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด ฉบับภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่กำลังเข้ารับการบำบัดสารเสพติดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 350 คนที่ได้รับการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามการยึดติดทางความคิดฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยเทคนิคการแปลย้อนกลับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า แบบสอบถามการยึดติดทางความคิดฉบับภาษาไทยมีความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .84 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจพบว่า แบบสอบถามมีเพียงองค์ประกอบเดียว ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลปรับปรุงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=11.66, p=.308, df=10, χ2/df = 1.16, GFI=.99, AGFI=.97, CFI=1.00, SRMR=.019 และ RMSEA =.022) โดยมีค่าน้ำหนักของข้อคำถามรายข้อระหว่าง .38-.78

ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางด้านสาธารณสุขสามารถนำแบบสอบถามฉบับนี้ไปใช้ในการประเมินการยึดติดทางความคิดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดเพื่อวางแผนการบำบัดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อคำถามของแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boromarajonani National Institute of Drug Addiction Treatment and Rehabilitation. (2020). Statistics on drug addicts of Boromarajonani national institute of drug addiction treatment and rehabilitation in the fiscal year 2018-2020. Retrieved from http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=3289&Itemid=53 [In Thai]

Bai, Z., Luo, S., Zhang, L., Wu, S., & Chi, I. (2020). Acceptance and commitment therapy (ACT) to reduce depression: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 260, 728-737.

Bunyathikan, T., Soonthornchaiya, R., & Charernboon, T. (2020). The effects of acceptance and commitment therapy program on the depressive symptoms of elderly patients with major depressive disorder. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 34(2), 118-131.
[In Thai]

Dallas, J. C., Vatanasin, D. Moungkum, S., Jullamate, P. Detchaiyot, P., Puapan, S., Pratumsri, W., Khuniontrtong, M., & Bunprachum, S. (2021). Research synthesis on the developmental guideline for resilience in youths with substance abuse based on acceptance commitment therapy in Thai society context. Journal of the NACC Office, 36(3), 57-69. [In Thai]

DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (4th ed.). Los Angeles: Sage Publications.

Donati, M. A., Berrocal, C., Bernini, O., Gori, C., & Primi, C. (2021) Measuring cognitive fusion through the cognitive fusion questionnaire-7: Measurement invariance across non-clinical and clinical psychological samples. PLoS ONE, 16(2), 1-15.

Gillandersa, D. T., Bolderstonb, H., Bondc, F. W., Dempsterd, M. Flaxmane, P. E., Campbelld, L., Kerrd, S., Tanseyf, L., Noelg, P. Ferenbachh, C., Masleyd, S., Roacha, L., Lloydc, J., Mayc, L., Clarkei, S., & Remington, B. (2014). The development and initial validation of the cognitive fusion questionnaire. Behavior Therapy, 45(1), 83–101.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). Hampshire: Cengage Learning.

Halliburton, A. E. & Cooper, L. D. (2015). Applications and adaptations of acceptance and commitment therapy (ACT) for adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science, 4(1), 1-11.

Harris, E. & Samuel, V. (2020). Acceptance and commitment therapy: A systematic literature review of prevention and intervention programs for mental health difficulties in children and young people. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 32(4), 280-303.

Hayes, L., Boyd, C. P., & Sewell, J. (2011). ACT for the treatment of adolescent depression: A pilot study in a psychiatric outpatient setting. Mindfulness, 2(2), 86-94.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). ACT: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.

Hoseini, S. M., Rezaei, A. M., & Azadi, M. M. (2014). Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on the self-management of type 2 diabetes patients. Journal of Clinical Psychology, 5(4), 55-64.

Kim, B.-O., & Cho, S. (2015). Psychometric properties of a Korean version of the cognitive fusion questionnaire. Social Behavior and Personality: An International Journal, 43(10), 1715–1723.

Kongprapun, N., Hanjone, J., & Supwirapakorn, W. (2019). A development of quality of life of male to female transgender by acceptance and commitment group therapy. Journal of Police Nurse, 11(1), 216-227. [In Thai]

Kumlerd, S., Haenjohn, J., & Supwirapakorn, W. (2019). Development of problem-solving training program based on acceptance and commitment therapy in adolescents and young adults with amphetamine addiction. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(1), 181-187. [In Thai]

Lee, E. B., An, W., Levin, M. E., & Twohig, M. P. (2015). An initial meta-analysis of Acceptance and Commitment Therapy for treating substance use disorders. Drug and alcohol dependence, 155, 1-7.

Livheim, F., Hayes, L., Ghaderi, A., Magnusdottir, T., Hogfeldt, A., Rowse, A, Turner, S. Hays, S. C., & Tengstrom. (2014). The effectiveness of acceptance and commitment therapy for adolescent mental health: Swedish and Australian pilot outcomes. Journal of Child and Family Studies, 24(4), 1016-30.

Nitayawan, S., Rungsiwaroj, N. & Phajuy, A. (2018). The process of treatment among drug dependent patient. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 24(1), 15-27. [In Thai]

Pett, R. A. Duenas, J. A., & Gaynor, S. T. (2017). Acceptance and commitment therapy for adolescent depression: Application with a diverse and predominantly socioeconomically disadvantaged sample. Journal of Contextual Behavioral Science, 6(2), 134-144.

Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., no-Hernández, D. R., Gillanders, D. (2017). Psychometric properties of the cognitive fusion questionnaire in Colombia. Revista Latinoamericana de Psicología, 49(1), 80-87.

Roberts, S. L., & Sedley, B. (2016). ACT with older adults: Rationale and case study of an 89-year-old with depression and generalized anxiety disorder. Clinical Case Studies, 15(1), 53-67.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-03-2021