ผลของการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกต่อการรับรู้สมรรถนะและ ทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • กรรณิกา เพ็ชรักษ์

คำสำคัญ:

รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก, การรับรู้สมรรถนะ, ทักษะทางคลินิก, การพยาบาลมารดาและทารก, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

             การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะและทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก ทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563
จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก และคู่มือการสอบทักษะทางคลินิก
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และแบบประเมินทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Paired t-test


           ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.00, ¯
SD = 0.91) ทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับมาก (x = 9.20, ¯ SD = 1.11) และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกช่วยส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะและทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและ
ทารกของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นควรมีรูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกในรายวิชาภาคทฤษฎีเพื่อช่วยส่งเสริมการรับรู้
และทักษะทางคลินิกในการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdekaziz, A., Hany, M., Atwa., H., Talaat, W. & Hosny, S. (2016). Development, implementation, and evaluation of anintegrated multidisciplinary objective structured clinical examination (OSCE) in primary health care settings within limited resources. Medical Teacher, 38(3), 272-279.

Academic of Boromarajonani College of Nursing Surin. (2019). Report on the result of the maternal and child practicum course. Surin: Boromarajonani College of Nursing Surin. [In Thai]

Booranatanit, C., Vithayachockitikhun, N., Eklakanarat, S. & Viboonwatthanakitt, R. (2019). The effectiveness of didactic teaching method in maternal and newborn nursing and midwifery I. Ganesha Journal, 15(2), 175-186. [In Thai]

Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan. (2017). Performance report of the maternal and newborn nursing and Midwifery 1 academic year 2016. Nakhonsawan: Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan, Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health.

Chan, Z. C. (2013). A systematic review of creative thinking/creativity in nursing education. Nurse Education Today, 33(11), 1382-1387.

Chukumnerd, S. & Puicharoen, S. (2017). The use of objective structured clinical examination (OSCE) in nursing education. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 236-248. [In Thai]

Ekthamasuth, C., Taweesuk, P. & Choijoho, R. (2017). The development of objective structured clinical examinations instrument in maternal and newborn nursing and midwifery practicum II. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok, 33(3), 27-37. [In Thai]

Harden, R. M. (1988). What is an OSCE?. Medical Teacher, 10(1), 19-22.

Kruekaew, J., Kritcharoen, S., Phon-in, K., Chatchawet, W. & Kaewpimon, P. (2018). The model of learning and teaching on midwifery course for nursing students to prepare for register nurse licensing examination. Princess of Narathiwas University Journal, 10(1), 13-26. [In Thai]

Nakamadee, B., Veerapong, W. & Rongchay, A. (2016). Learning achievement and satisfaction with learning center teaching method in maternal and newborn nursing and midwifery I course of third year nursing students. Apheit Journal, 22(2), 79-91. [In Thai]

Narkbubpha, R., Thungthin, P. & Chatchumni, M. (2017). Experiences of the objective structured clinical examination (OSCE) on nursing care during normal delivery, case study: Prachomklao College of Nursing, Phetchburi province. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 11(1), 82-94. [In Thai]

Offce of the Higher Education Commission. (2020). Announcement of the ministry of education
subject: Bachelor’s degree qualification standards nursing science 2017. Retrieved May 14, 2020, from http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/NQF.pdf. [In Thai]
Praboromarajchanok Institute Ministry of Public Health. (2016). Guide to clinical skills assessment with OSCE. Nonthaburi: Yutharin Printing. [In Thai]

Phimchaisai, P., & Wongchantorn, N. (2018). The factors influencing achievement of practicum in nursing care for mother, Infant, and midwifery 1 of nursing students at a private University in Nakhon Pathom province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(1), 154-163. [In Thai]

Mousavizadeh, S. N., Manoochehri, H., Hosseini, M., & Larijani, F. A. (2018). Effect of objective structured clinical examination on nursing students’ clinical skills. Journal of Research In Medical And Dental Science, 6(1), 323-329.

Smith, V., Muldoon, K., & Biesty, L. (2012). The objective structured clinical examination (OSCE) as a strategy for assessing clinical competence in midwifery education in Ireland: A critical review. Nurse education in practice, 12(5), 242-247.

Srisa-ard, B. (2010). Basic research (8th ed.), Bangkok: Suveeriyasan. [In Thai]

Srisuying, M. A., Phanmuang, M. S., Toontum, M. K., Wirifai, M. S., & Wunchooserm, M. P. (2018). Midwifery nursing competencies among nursing students of srimahasarakham nursing college. Mahasarakham Hospital
Journal, 15(3), 142-150. [In Thai]

Thaewpia, S., Panmaung, S., Khamsawarde, N., Baothong, K., Thuntum, K., Phusee, S., & Puttabut, S. (2015). Authentic learning instructional model to enhance the midwifery competency and learning achievement of nursing students. Nursing Science Journal of Thailand, 33(1), 27-36. [In Thai]

Thamnamsin, K., Punyapet, K., Noitung, S. & Artsanthia, J. (2018). The effect of the objective structured clinical examinations (OSCEs) on assessment of clinical practice skills in basic medical care of nursing. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 28(3), 63-75. [In Thai]

Wangmun, W., Kingmala, C., Pangsuk, P. & Yeunyaw, T. (2018). The effects of an objective structured clinical examinations (OSCE) to evaluation knowledge and clinical skills in primary medical care subject of nursing students. Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong. 2(3), 79-94. [In Thai]

Weerawatthanodom, N., Sirisakulpaisal, B., Chairat, T. & Bangthamai, P. (2020). Evaluation of nursing practice by the objective structured clinical examination (OSCE). Journal of Health and Nursing Research, 36(1), 238-245. [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2021