ประสบการณ์การจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้สำเร็จ ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • นงนุช โอบะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ โรงพยาบาลบางระกำ กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ประสบการณ์การจัดการตนเอง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, ระดับเอวันซี, การวิจัยเชิงคุณภาพ

บทคัดย่อ

        การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การจัดการตนเองเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเบาหวานบางระกำภูวดลโมเดล ได้รับการรักษาโดยรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมีระดับเอวันซี น้อยกว่า 7% จำนวน 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง มีการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

         ผลการวิจัย พบว่า การจัดการตนเองที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สำเร็จประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การจัดการทางการรักษา ได้แก่ (1) รับประทานยาสม่ำเสมอและไปตรวจตามนัด (2) รับประทานแป้งกับน้ำตาลน้อยและออกกำลังกายร่วมด้วย และ (3) ระวังไม่ให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำซ้ำอีก 2) การจัดการกับบทบาท ได้แก่ (1) ทำงานในอาชีพเดิมได้ และ (2) เมื่ออายุมากขึ้นหรือมีโรคแทรกซ้อนต้องทำงานน้อยลง และ 3) การจัดการกับอารมณ์ ได้แก่ (1) พยายามไม่เครียดและทำใจให้ได้ และ (2) คิดบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนี้ สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Diabetes Association. (2020). 5. Facilitating behavior change and wellbeing to improve health outcomes: Standards of medical care in diabetes 2020. Diabetes Care, 43(Suppl. 1), S48–S65.

American Diabetes Association (2010). Diabetes and employment. Diabetes Care, 33(suppl.1), 582-586.

Butler, K., Schatz, D., & Hathaway, K. (2014). Workplace checkup: Keeping patients with diabetes employed and safe on the job. Clinical Diabetes, 32(1), 44-48.

Chaitanakul, C., & Komolsuradej, N. (2019). Frequency and associated factors of hypoglycemic symptoms and fear of hypoglycemia in elderly patient with type 2 diabetes at primary care unit of Songklanagarind Hospital. Journal of Health Systems Research, 13(3), 312-322. [in Thai]

Guba, E., & Lincoln, Y. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage. Health Data Center. (2021). KPI Report NCD clinic plus: Percentage of controlled diabetes. Retrieved from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php [in Thai]

Jaisit, J., Meetam, R., & Kamkan, P. (2017). Effect of self-management supporting program on self-management behaviors and hemoglobin A1C level among persons with type 2 diabetes. Journal of Nursing Science & Health, 40(2), 65-73. [in Thai]

Jepsen, S. D. (2012). Farming with diabetes: Fact Sheet Retrieved from https://ohioline.osu.edu/factsheet/AEX-982.6-11

Lorig, K. R., & Holman, H. R. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 26(1), 1-7.

Norabin, N,, Chanpen, U., & Sowat, C. (2020). The experience in controlling blood sugar levels for type 2 diabetic patients, Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 10(2), 351-365. [in Thai]

Oumtanee, A. (2016). Qualitative research in nursing (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Panyathorn, K., Tajang, S., Sriboonpimsuay, W., & Trongsri, C. (2020). Life style of diabetes patients: A comparative study of good controlled and uncontrolled group in Chiangyuen Health Promoting Hospital, Udonthani Province. Udonthani Hospital Medical Journal, 28(1), 20-29. [in Thai]

Polpuak, P., Chutipanyapron, N., & Kreadmongkol, A (2018). Best Practice Report. Phitsanulook: Bang Rahum Hospital. [in Thai]

Polpuak, P., & Chutipanyapron, N. (2018). Developments of health behavior promotion model for controlling blood sugar levels in diabetic patients. Buddhachinaraj Medical Journal, 35(3), 348-360. [in Thai]

Potirud, T., Pranfan, S., & Song Kror, K. (2020). Effects of the self-management supporting program on self-management behaviors and HbA1C level among persons with type 2 diabetes mellitus at Chiang Klang hospital, Nan Province Thai Journal of Nursing, 69(2), 11-20. [in Thai]

Poum, A. (2020). Factors effecting to blood sugar level control among type 2 diabetes mellitus patient at Thalang District, Phuket Province Journal of Disease Prevention and Control: DPC. 7 Khon Kaen, 27(2), 44-54. [in Thai]

Srisaket, J., Chaisa, P., Wanchai, A., Meeboonmak Y., & Phokhwang-Just, W. (2017). Diet consumption behavior modification patterns to control blood sugar levels of patients with diabetes in Thailand: A systematic review. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(2), 156-170. [in Thai]

Sroisong, S., Rueankon, A., Apichantramethakul, K. Nunta, N., & Sukkaseam, J. (2017). Perceived self-care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus with poor glycemic control. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(2), 93-103. [in Thai]

Suwattanakul, T. (2018). Factors rRelated to blood sugar control among diabetes mellitus type 2 patients. Journal of Health Systems Research, 12(3), 515-522.

The Royal Colleague of Physicians of Thailand, Diabetes Association of Thailand, The Endocrine Society of Thailand, Department of Medical Services & National Health Security office. (2019). Clinical Practice Guideline for Diabetes (3nd ed.). Pathum Thani: Romyen Publishing. [in Thai]

Tiyawisutsri, C., Chaisa, P., & Wanchai, A. (2018). Exercise to control blood sugar levels of patients with type 2 diabetes in Thailand: A systematic review. Nursing Public Health and Educational Journal, 19(2), 39-48. [in Thai]

Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press.

Vasanth, R., Ganesh, A., & Shanker, R. (2017). Impact of stress on type 2 diabetes mellitus management. Psychiatria Danubina, 29(Suppl. 3), 416-421.

Wanchai, A., Totharung, P., & Meebunmak, Y. (2020). Self-management experiences of patients with type 2 diabetes mellitus living in rural area. Nursing Journal of Ministry of Public Health, 30(1), 69-81. [in Thai]

Yu, J.S., Xu, T., James, R.A., Lu, S.W., & Hoffman, J. E. (2020). Relationship between diabetes, stress, and self-management to inform chronic disease product development: Retrospective cross-sectional study. JMIR Diabetes, 5(4), 1-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-03-2022