ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2022): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2022): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 24-03-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย