ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกัน การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • อรณิช ชำนาญศิลป์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมป้องกัน , การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์, ความสามารถของตนเอง , มัธยมศึกษา ตอนปลาย

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในจังหวัดนนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจงแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองจำนวน 6 แผน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เกม อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการปฏิเสธ แต่งคำขวัญ และจดบันทึกเป้าหมายจำนวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที และ 2) แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังผลดี และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที
          ผลการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังผลดีจากการป้องกันการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่าบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางด้านงานสาธารณสุข สามารถนำกิจกรรมสุขศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academic Development Group, Bureau of tobacco Control. (2018). Situation of Tobacco consumption among Thailand students age 15-18 years old, 2018. Nonthaburi: Bureau of Tobacco Control. [in Thai]

Action on Smoking and Health Foundation, Thailand. (2017). Harmfulness of electronic cigarettes to children and Young adults; Questions everyone wants to know (2nd ed.). Bangkok: Action on Smoking and Health Foundation, Thailand. [in Thai]

Badura, A. (1997). Self-efficacy: Toward A unifying throry of behavior change. Poychological Revilns, 84(2), 191-215.

Bureau of Tobacco Control. (2016). Global youth tobacco survey: Thailand, 2015. Bangkok: Zenith Group. [in Thai]

Center for Disease Control and Prevention. (2017). Health effects of cigarette smoking. Retrieved from https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_ effects/effects_cig_smoking/index.htm

Dhippayom, T., & Nimpitakpong, P. (2014). Electronic cigarettes. Journal of Public Health, 44(3), 313-328. [in Thai]

Khongphat, A., & Tantirattanawong, K. (2015). The Effect of self-efficacy reinforce program for smoking prevention of Junior high school education at Koh sri bo ya education centre, Nua Klong district, Krabi provinc. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 3(3), 409-426. [in Thai]

khorkull, S. (2021). Effectiveness of adolescent male smoking prevention program in educational institutions. Journal of Pacific Institute of Management Science Humanities and Social Sciences, 7(3), 161-173. [in Thai]

Lapyai, S. (2019). New tobacco products on social media and law enforcement on new tobacco products control. Public Health & Health Laws Journal, 5(1), 13-29. [in Thai]

Mahasuan, S., Homsin, P., & Srisuriyawet, R. (2018). Factors related to smoking initiation among female vocational students in Chachoengsao province. Journal of Public Health Nursing, 32(1), 30-44. [in Thai]

Ministry of Education Thailand. (2008). The basic education core curriculum B.E. 2551. Bangkok: The Printing House of the Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]

Office of Disease Control 3, Nakhon Sawan Province. (2019). The effectiveness of aself-efficacy promoting program on smoking prevention behavior of secondary school students, Uthai Thani Province. Nakhon Sawan: Company The Best Press and Creation Co., Ltd. [in Thai]

Office of Tobacco Products Control Committee, Department of disease control. (2019) Department of Disease Control warns against using electronic cigarettes, increasing risk of deadly pneumonia. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/9475

Pasiphol, S. (2016). Educational measuring and assessments. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Patanavanich, R. (2019). Situation report on cigarette usage on provincial scope B.E. 2544- 2560. Bangkok: Mahidol University. [in Thai]

Polit, D. F., & Hunger, B. P. (1995). Nursing research: Principles and methods. Philadelphia: Lippincott.

Suvamat, J., & Thiammok, M. (2018). The review of activities on smoking prenvention for adolescents. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 34(1), 141-149 [in Thai]

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center, Mahidol University. (2018). Statistic report on tobacco consumption in Thailand B.E. 2561. Bangkok: Jaroendee Mun-kong Karn-pim Printing House. [in Thai]

Usaha, J., Gunvihok, T., Julasereekul, S., & Haruhanpong, V. (2015). Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths, Disease Control Journal, 41(4), 271-284. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-03-2022