ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ชลธิชา ชลสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • มยุรี แก้วจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ปาณิศา ไกรวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • วิวัน เข่งคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, พฤติกรรมการสะท้อนคิด , กระบวนการสะท้อนคิด , นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

          การวิจัยกึ่งทดลองนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดในสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2563 จำนวน 48 ราย กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกลุ่มสนทนาสะท้อนคิด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการฝึกแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการสะท้อนคิด แบบสอบถามพฤติกรรมสะท้อนคิด และแบบสอบถามความคิดเห็นประโยชน์ของการบันทึกการสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลองเท่ากับ 3.36 (SD = 0.28) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M = 2.51, SD = 0.36) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการบันทึกสะท้อนคิดเท่ากับ 3.54 (SD = 0.29) ผลการศึกษานี้เสนอแนะว่าควรนำการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาของนักศึกษาด้านการตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boontham, A., Bualuang, T., Yoothavisute, S., Kaewprom, C., & Rungruang, K. (2015). Effect of integrated reflective therapeutic communication report on improving nurse student’s reflection. Journal of Phrapokklao Nursing College, 26(1), 24-34. [in Thai]

Cohen, J. (1992). Quantitative methods in psychology: A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159.

Commission on Higher Education. (2017). Announcement of the ministry of education on the standard of qualifications for the undergraduate degree bachelor of nursing science 2017. Retrieved from http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-39%20TQF. [in Thai]

Edelen, G. B., & Bell, A. A. (2011). Role of an analogy guide learning experiences in enhancing student’s clinical decision making skill. Journal of Nursing Education, 50(8), 453-460.

Edwards, S. (2017). Reflecting differently new dimensions: Reflection-before-action and reflection-beyond-action. International Practice Development Journal, 7(1), 1-14.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.

Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching learning methods. Oxford: Oxford. Brooks University.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7thed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Kaewprom, C. (2013). The development of reflective thinking among nursing students by using reflective journal in health education and health counseling course. Journal of Phrapokklao Nursing College, 24(2), 12-20. [In Thai].

Kaewprom, C., Boontham, A., Pratoom, L., & Yuthavisut, S. (2014). Perceptions of nurse students towards reflective journal. Journal of Nursing and Education, 7(3), 101-112. [in Thai]

Mueannadon, R., Tirapaiwong, Y., Srichairattanakull, J., & Yutthayong, S. (2019). Learning development through reflection. Journal of Health and Nursing Research, 35(2), 13-25. [in Thai]

Sinsawad, P. (2019). Effects of learning through reflective practices on reflective behaviors of nursing students. Journal of Nursing Siam University, 20(39), 88-98. [in Thai]

Sinthuchai, S., Dejpituksirikul, S., & Yoksuriyan, P. (2018). Reflective practice in nursing education. Journal of the Royal Thai Army Nurses ,19(2), 15-23. [in Thai]

Suworawatanakul, W., Nartchamnong, S., & Leaungsomnapa, Y. (2016). The effects of developing reflective thinking skills and levels of reflection using reflective thinking learning program on nursing student, Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 61-71.

Thorpe, K. (2004). Reflective learning journals: From concept to practice. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 5(3), 327-343.

Wanchai, A., Saengpak, C., & Leaungsomnapa, Y. (2017). Learning and teaching methods by using reflective thinking technique in nursing education. Journal of Health Science Research, 11(2), 105-115. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-03-2022