ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • นฤมล วัลลภวรกิจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก , โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน , เฉียบพลัน การจัดการภาวะแทรกซ้อน

บทคัดย่อ

          การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน และประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะดำเนินการพัฒนา และ 3) ระยะประเมินผล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ทุกรายรวม 60 ราย และหลังใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 ทุกรายรวม 67 ราย การเก็บข้อมูลใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที

          ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย การประเมินผู้ป่วย 6 หัวข้อ และการจัดการภาวะแทรกซ้อน 8 หัวข้อ และพบว่า ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก คะแนนเฉลี่ยการได้รับการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันสูงกว่าก่อนการใช้แนวปฎิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่พบภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าก่อนการใช้แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่พัฒนาขึ้นนี้ ควรนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การชี้แจงในรายละเอียดและความจำเป็นในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้นและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Butsing, N. (2019). Caring process for acute stroke patients, Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 34 (3), 15-29. (in Thai)

Department of Disease Control. (2019). Campaign for world stroke day 2019 to raise people's awareness of stroke warning signs reduce the risk of paralysis. Retrieved from https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/133619. (in Thai)

Hallgren, K. (2012). Computing inter-rater reliability for observational data: An overview and tutorial. Tutor Quant Methods Psychol, 8(1), 1-21. doi: 10.20982/tqmp.08.1.p023

Green, T. L., McNair, N. D., Hinkle, J. L., Middleton, S., Miller, E. L., Perrin, S.,…Summers, D. V. (2021). Care of the patient with acute ischemic stroke (posthyperacute and prehospital discharge): Update to 2009 comprehensive nursing care scientific statement. Stroke, 52(5), e179-e197. doi: 10.1161/STR.0000000000000357

Hareutai, C., & Paisarnpanichakul, A. (2010). Criteria for nursing performance excellence. Nonthaburi: Office of Nursing Department of Medical Service, Ministry of Public Health. (in Thai)

Katesing, W. (1995). Mean and interpretation. Educational Research News, 18(3), 8 -11. (in Thai)

Middleton, S., Grimley, R., & Alexandrov, A. W. (2015). Triage, treatment, and transfer evidence-based clinical practice recommendations and models of nursing care for the first 72 hours of admission to hospital for acute stroke. Stroke, 46(2), e18-e25. https://www.ahajournals.org/doi/ 10.1161/STROKEAHA.114.006139.

Phongsa, Y. (2020). Results of the development of model for stroke patients care Sirindhorn hospital, Khon Kaen province. Journal of Khon Kaen Provincial Health Office, 2(2), 140-53. (in Thai)

Pitthayapong, S. (2018). Situations, problems, and barriers of post-stroke care in the transitional period from hospital to home. Thai Red Cross Nursing Journal. 11(2), 26-39. (in Thai)

Powers, W. J., Rabinstein, A. A., Ackerson, T., Adeoye, O. M., Bambakidis, N. C., Becker, K.,…David, L. T. (2019). Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of

acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke , 50(12), e344-e418. doi.org/10.1161/STR.0000000000000211.

Prachuapkhirikhan hospital. (2021). Clinical tracer, clinical quality summary, driver diagram of stroke. Prachuapkhirikhan: Prachuapkhirikhan hospital. (in Thai)

Puangchan, K., & Jinawin, S. (2020). Effects of using a nursing practice guidelines for the care of acute thrombotic or ischemic stroke patients, Phrae hospital. Journal of the Phrae Hospital. 8(2), 1-17. (in Thai)

Sacco, R. L., Kasner, S. E., Broderick, J. P., Caplan, L. R., Connors, J. J., Culebras, A.,… Vinters, H. V. (2013). An updated definition of stroke for the 21st century: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association. Stroke, 44(7), 2064-2089. doi:10.1161/STR.0b013e318296aeca

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-03-2022