ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม

ผู้แต่ง

  • อุมาพร เคนศิลา
  • อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี

คำสำคัญ:

ยาพอกสมุนไพร, ผู้สูงอายุ, ปวดเข่า, โรคข้อเข่าเสื่อม

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ได้รับยาพอกสมุนไร 3 ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ และแบบประเมินระดับความปวด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า หลังการพอกสมุนไพรในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม คะแนนเฉลี่ยระดับความความปวดเข่าลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ยาพอกสมุนไพรสามารถลดความปวดและลดความฝืดของข้อเข่าช่วงเวลาในการลุกเดินได้ส่งผลให้ความสามารถในการใช้งานดีขึ้นผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายาพอกสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anuthakoengkun, A., & Itharat A. (2014). Inhibitory effect on nitric oxide production and free radical scavenging activity of Thai medicinal plants in osteoarthritic knee treatment. Journal of The Medical Association of Thailand, 97(8), 116-24.
Biillee, J. (2018). The effects of self-knee pain relief program in elderly with osteoarthritis. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 1(2), 42-51.
Chantra, R., Sudjan, C., Tangrungcharoen, C., Thongpa, Y., Nutchaya, T., Panwai, T., & Luabunjong, C. (2021). The effects of Thai herbal paste for knee pain in elderly osteoarthritis at Sriwichai sub-district health promoting hospital, Phunphin District, Suratthani Province, Thailand. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal, 13(1), 165-173. [In Thai]
Chuntum, K., & Kamlangluea K. (2017). Treatment with herbs and the ancient recipe of traditional medicine. Journal of The Medicine and Health Sciences, 24(2), 48-57.
Childs, J. D., Piva, S. R., & Fritz, J. M. (2005). Responsiveness of the numeric pain rating scale in patients with low back pain. Spine, 30, 1331-4.
Development Institute. (2016). The situation of the elderly in Thailand in 2014. Bangkok: Foundation of Thai Gerontology Research. [In Thai]
Karaket, S., Suyarach, N., Jaidee, P., Kasmek, S., Prompao, S., & Prawang, P. (2017). Comparative study of pain level before and after cool herbal mud treatment with Thai massagein elderly with knee pain. Chiangrai Medical Journal, 9(2), 115-124. [In Thai]
Kensila, U., Kuhirunyaratn P., & Boonlert A. (2018). Knowledge of care and service mind behavior among caregivers for the elderly in urban areas of Udon Thani province, Thailand. Journal of The Medical Association of Thailand, 101(1), 1423-1428.
Lekdee, T., & Phuetphol, C. (2019). The effect of herbal poultice combines with educating program to relieve knee pain among osteoarthritis in diabetes mellitus patient at Kongnang district health promotion hospital, Tha Bo district, Nong Khai province. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 36(1), 39-46. [In Thai]
Op-une, K., & Lertsatitthanakorn, P., (2011). Development of foot massage cream containing ginger oil for foot numbness and pain relief in diabetic neuropathy patients. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 7(1): 28-38. [In Thai]
Poonsuk, P., Songphasuk, S., Jantha, M., Nimpitakpong, N., & Jiraratsatit, K. (2018). Effectiveness of herbal poultice for knee pain relief in patients with osteoarthritis of knee. Thammasat Medical Journal, 18(1), 104-111. [In Thai]
Thai Rheumatism Association. (2010). Guideline for the treatment of osteoarthritis of knee. Retrieved from https://www.rcost.or.th [In Thai]
U.S. Department of Economic and Social Affairs. (2010). World population ageing 2009. New York: United Nations Publications.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

10-12-2021