การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

ผู้แต่ง

  • ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล
  • ศิริภัททรา จุฑามณี
  • อรพิชา เกตุพันธ์

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การพัฒนาศักยภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เป็นกลไกสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการควบคุมและป้องกันจากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และดูแลสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอย่างเหมาะสม บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (2) ด้านการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (3) ด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และ (4) ด้านการออกแบบสร้างคุณค่า ขับเคลื่อนและขยายผลแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตต่อไปในอนาคต 

References

Bender, D. E., & Pitkin, K. (1987). Bridging the gap: The village health worker as the cornerstone of the primary health care model. Social Science & Medicine, 24(6), 515-528.
Borrisut, N. (2020). Development of patterns and procedures for maternal and child health operations of village health volunteers Nakhon Sawan Province. Nakhon Sawan: Nakhon Sawan Provincial Public Health Office.
Buenaventura, R. D., Ho, J. B., & Lapid, M. I. (2020). COVID-19 and mental health of older adults in the Philippines: A perspective from a developing country. International
Psychogeriatrics, 32(10), 1129-1133.
Chandra, V., Pandav, R., & Bhugra, D. (2006). Mental health and psychosocial support after the tsunami: Observations across affected nations. International Review of Psychiatry, 18(3), 205-211.
Dorji, T. (2021). The gross national happiness framework and the health system response to the COVID-19 pandemic in Bhutan. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 104(2), 441.
Jenkins, R., Kiima, D., Okonji, M., Njenga, F., Kingora, J., & Lock, S. (2010). Integration of mental health into primary care and community health working in Kenya: context, rationale, coverage and sustainability. Mental Health in Family Medicine, 7(1), 37.
Joag, K., Shields-Zeeman, L., Kapadia-Kundu, N., Kawade, R., Balaji, M., & Pathare, S. (2020). Feasibility and acceptability of a novel community-based mental health intervention delivered by community volunteers in Maharashtra, India: the Atmiyata programme. BMC Psychiatry, 20(1), 1-14.
Lukman, A. F., Ayinde, K., Binuomote, S., & Clement, O. A. (2019). Modified ridge-type estimator to combat multicollinearity: Application to chemical data. Journal of Chemometrics, 33(5), 1-12.
Ministry of Public Health. (2018). Development guidelines for VHV 4.0 and defining important characteristics of VHV 4.0. Retrieved from http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/dyn_mod/Guideline_VHV.4.0.pdf.
Ministry of Public Health. (2020). The role of village health volunteers. Retrieved fromhttp://dmsic.moph.go.th/index/detail/8115.
Office of Policy and Planning, Ministry of Public Health. (2021). Guidelines for public health operations, fiscal year 2021. Bangkok: Department of Health Service Support Office of Policy and Planning Ministry of Public Health.
Phillipson, J., Gorton, M., Turner, R., Shucksmith, M., Aitken-McDermott, K., Areal, F., … Shortall, S. (2020). The COVID-19 pandemic and its implications for rural economies. Sustainability, 12(10), 3973. doi:10.3390/su12103973
Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry, 52, 102066.
Ransing, R., Kar, S. K., & Menon, V. (2020). National helpline for mental health during COVID-19 pandemic in India: New opportunity and challenges ahead. Asian Journal of Psychiatry, 54, 102447.
Singh, S., Roy, D., Sinha, K., Parveen, S., Sharma, G., & Joshi, G. (2020). Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with
recommendations. Psychiatry Research, 293, 113429. doi:10.1016/j.psychres. 2020. 113429.
Tothet, P. (2020). A study of the model for the development of competency of village health volunteers (VHV). 4.0 Northern region, 2018. Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-12-2021