ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ผู้แต่ง

  • ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดารัสนี โพธารส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พิชญาภา พิชะยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

คำสำคัญ:

มะเร็งเต้านม, ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุน, ความวิตกกังวล, อาการซึมเศร้า

บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงพรรณาแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและปัจจัยที่ร่วมกันทำนายความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งประกอบด้วย อายุ ความวิตกกังวล และอาการซึมเศร้า กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 77 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินิก แบบประเมินความต้องการของผู้ป่วยมะเร็ง และแบบสอบถามความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 48.62 ปี เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 และอยู่ระหว่างติดตามการรักษาเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.5 มีความวิตกกังวลสูง และร้อยละ 14.3 มีอาการซึมเศร้าสูง ผู้ป่วยมีความต้องการดูแลแบบสนับสนุนในด้านการดูแลและการสนับสนุนมากที่สุด

(M = 47.73, SD = 25.46) สำหรับเรื่องที่ต้องการการดูแลมากที่สุดคือ ความกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่ใกล้ชิด (ร้อยละ 50.65) และความกลัวเกี่ยวกับการแพร่กระจายของมะเร็ง (ร้อยละ 49.35) นอกจากนี้พบว่า อาการซึมเศร้า (β = 0.34, p < .05) เป็นปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยสามารถทำนายความต้องการการดูแลได้ ร้อยละ 10.6 (adj. R2 = .106, p < .05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนหลากหลายในแต่ละด้าน พยาบาลควรให้ความใส่ใจในการตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า ควรมีการศึกษาความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มเติมในพื้นที่ต่าง ๆ และตามระยะวิถีการดำเนินของโรค

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balboni, T., Balboni, M., Paulk, M. E., Phelps, A., Wright, A., Peteet, J., … Prigerson, H. (2011). Support of cancer patients' spiritual needs and associations with medical care costs at the end of life. Cancer, 117(23), 5383–5391. https://doi.org/10.1002/cncr.26221

Bonevski, B., Sanson-Fisher, R., Girgis, A., Burton, L., Cook,P., & Boyes, A. (2000). Evaluation of an instrument to assess the needs of patients with cancer. Supportive Care Review Group Cancer, 88(1), 217-225.

Chae, B. J., Lee, J., Lee, S. K., Shin, H. J., Jung, S. Y., Lee, J. W., … Youn, H. J. (2019). Unmet needs and related factors of Korean breast cancer survivors: A multicenter, cross-sectional study. BMC Cancer 19, 839(2019), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12885-019-6064-8

Chou, Y. H., Chia-Rong Hsieh, V., Chen, X., Huang, T. Y., & Shieh, S. H. (2020). Unmet supportive care needs of survival patients with breast cancer in different cancer stages and treatment phases. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, 59(2), 231–236. https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.01.010

Chowdhury, S. H., Banu, B., Akter, N., & Hossain, S. M. (2021). Unmet supportive care needs and predictor of breast cancer patients in Bangladesh: A cross-sectional study. Journal of Oncology Pharmacy Practice, 10781552211039114. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/10781552211039114

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Edib, Z., Kumarasamy, V., Abdullah, N. B., Rizal, A. M., & Al-Dubai, S. A. (2016). Most prevalent unmet supportive care needs and quality of life of breast cancer patients in a tertiary hospital in Malaysia. Health and Quality of Life Outcomes, 14, 26(2016), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12955-016-0428-4

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191. doi: 10.3758/bf03193146

Fiszer, C., Dolbeault, S., Sultan, S., & Brédart, A. (2014). Prevalence, intensity, and predictors of the supportive care needs of women diagnosed with breast cancer: A systematic review. Psycho-Oncology, 23(4), 361–374. https://doi.org/10.1002/pon.3432

Fitch, M. I. (1994). Providing supportive care for individuals living with cancer. Toronto, Canada: Ontario Cancer Treatment and Research Foundation.

Foot, G., & Sanson-Fisher, R. (1995). Measuring the unmet needs of people living with cancer. Cancer Forum, 19, 131–135.

Klungrit, S., & Suwannapong, K. (2020). Supportive care needs for sexuality of women with breast cancer undergoing chemotherapy: Nursing roles. Royal Thai Navy Medical Journal, 47(3), 734-746.

Klungrit, S., Thanasilp, S., & Jitpanya, C. (2019). Supportive care needs: An aspect of Thai women with breast cancer undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 41, 82–87. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.05.008

Krongyuth, P., Silpasuwan, P., Viwatwongkasem, C., & Campbell, C. (2018). Needs of patient with advanced stages of cancer in a Thai community: Mixed method approach. Journal of Health Research, 32(5), 342-351. https://doi.org/10.1108/JHR-08-2018-040

Lim, E., & Humphris, G. (2020). The relationship between fears of cancer recurrence and patient age: A systematic review and meta-analysis. Cancer Reports, 3(3), e1235. https://doi.org/10.1002/cnr2.1235

Molassiotis, A., Yates, P., Li, Q., So, W., Pongthavornkamol, K., Pittayapan, P., … STEP Study Collaborators (2019). Mapping unmet supportive care needs, quality-of-life perceptions and current symptoms in cancer survivors across the Asia-Pacific region: Results from the International STEP study. Annals of Oncology, 28(10), 2552-2558. doi:10.1093/annonc/mdx350

Morrison, V., Henderson, B. J., Zinovieff, F., Davies, G., Cartmell, R., Hall, A., & Gollins, S. (2012). Common, important, and unmet needs of cancer outpatients. European Journal of Oncology Nursing, 16(2), 115–123. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.04.004

Ng, Z. X., Ong, M. S., Jegadeesan, T., Deng, S., & Yap, C. T. (2017). Breast cancer: Exploring the facts and holistic needs during and beyond treatment. Healthcare, 5(26), 1-11. https://doi.org/10.3390/healthcare5020026

Nilchaikovit, T., Lortrakul, M., & Phisansuthideth, U. (1996). Development of Thai version of hospital anxiety and depression scale in cancer patients. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 41(1), 18-30.

Pérez-Fortis, A., Fleer, J., Sánchez-Sosa, J. J., Veloz-Martínez, M. G., Alanís-López, P., Schroevers, M. J., & Ranchor, A. V. (2017). Prevalence and factors associated with supportive care needs among newly diagnosed Mexican breast cancer patients. Supportive Care Cancer, 25(10), 3273–3280. https://doi.org/10.1007/s00520-017-3741-5

Pérez-Fortis, A., Fleer, J., Schroevers, M. J., Alanís López, P., Sánchez Sosa, J. J., Eulenburg, C., & Ranchor, A. V. (2018). Course and predictors of supportive care needs among Mexican breast cancer patients: A longitudinal study. Psycho-Oncology, 27(9), 2132–2140. https://doi.org/10.1002/pon.4778

Pitman, A., Suleman, S., Hyde, N., & Hodgkiss, A. (2018). Depression and anxiety in patients with cancer. BMJ (Clinical Research Edition), 361, k1415. https://doi.org/10.1136/bmj.k1415

Pongthavornkamol, K., Lekdamrongkul, P., Pinsuntorn, P., & Molassiotis, A. (2019). Physical symptoms, unmet needs, and quality of life in Thai cancer survivors after the completion of primary treatment. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 6(4), 363–371. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_26_19

Rojanamatin, J., Ukranun, W., Supaattagorn, P., Chiaviriyabunya, I., Wongsena, M., Chaiwerawattana, A, … Buasom, R. (2021). Cancer in Thailand Vol.x, 2016-2018. Bangkok, Thailand: National Cancer Institute.

Smith, H. R. (2015). Depression in cancer patients: Pathogenesis, implications and treatment (Review). Oncology Letters, 9, 1509-1514. https://doi.org/10.3892/ol.2015.2944

So, W., Wong, C. L., Choi, K. C., Chan, C., Chan, J., Law, B…Yu, B. (2019). A mixed-methods study of unmet supportive care needs among head and neck cancer survivors. Cancer Nursing, 42(1), 67–78. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000542

Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 71(3), 209–249. https://doi.org/10.3322/caac.21660

Tabrizi, J. F., Rahmani, A., Jafarabadi, A. M., Jasemi, M., & Allahbakhshian, A. (2016). Unmet supportive care needs of Iranian cancer patients and its related factors. Journal of Caring Sciences, 5(4), 307–316. https://doi.org/10.15171/jcs.2016.032

Unjai, S., & Somjaivong, B. (2016). Translation and reliability of the supportive care needs survey Thai version in cervical cancer patients. Journal of Nursing Science & Health, 39(3), 119-126.

Wabula, I., Yunitasari, E., & Wahyudi, A. S. (2020). Supportive care needs of women with breast cancer: A systematic review. Jurnal Ners, Special Issues, 15(2), 142-148. http://dx.doi.org/10.20473/jn.v15i1Sp.18999

Wilkinson, L., & Gathani, T. (2022). Understanding breast cancer as a global health concern. The British Journal of Radiology, 95(1130), 20211033. https://doi.org/10.1259/bjr.20211033

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022