ผลการใช้ผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่นร่วมกับการอุ่นสายน้ำเกลือต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่น ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ

ผู้แต่ง

  • วิภาพรรณ วาทยจินดา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • มีนา เสาวคนธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • นภชา สิงห์วีรธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อัจฉรา คำมะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ, อาการหนาวสั่น, การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ, , ผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่น, การอุ่นสายน้ำเกลือ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุ่มวัดผลก่อน-หลัง เพื่อศึกษาผลของผลการใช้ผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่นร่วมกับการอุ่นสายน้ำเกลือต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ ณ ห้องผ่าตัด รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยรับการผ่าตัดทางระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ (Transurethral surgery) ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวนกลุ่มละ 29 คน โดยกลุ่มควบคุมได้รับการอบอุ่นร่างกายด้วยผ้าห่มธรรมดา และกลุ่มทดลองได้รับการอบอุ่นร่างกายด้วยเครื่องเป่าลมร้อนร่วมกับการอุ่นสายน้ำเกลือด้วยเครื่องอุ่นสายน้ำเกลือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการผ่าตัดและแบบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแกนและคะแนนอาการหนาวสั่น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่น (Forced air warming) เครื่องอุ่นสายน้ำเกลือ และเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบใช้ Independent t-test และ Mann Whitney U test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีลักษณะข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการผ่าตัดไม่แตกต่างกัน  ระหว่างผ่าตัดอุณหภูมิแกนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 36.1 และ 35.8 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด อุณหภูมิแกนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 36.6 และ 35.9 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และกลุ่มทดลองมีคะแนนอาการหนาวสั่นเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

     จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรวางแผนการจัดการเพื่อลดการเกิดภาวะอุณหภูมิแกนต่ำและอาการหนาวสั่นในระยะผ่าตัด รวมถึงระยะหลังผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นร่างกายผู้ป่วยอย่างเพียงพอ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akelma, K. F, Ergil, J., Ozkan, D., Arık, E., Akkuş, I. B., & Aydın, B. D. (2020). The effect of preoperative warming on perioperative hypothermia in transurethral prostatectomies. Gulhane Med J, 62(1), 114-120.

Cao, J., Sheng, X., Ding, Y., Zhang, L., & Lu, X. (2019). Effect of warm bladder irrigation fluid for benign prostatic hyperplasia patients on perioperative hypothermia, blood loss and shiver: A meta-analysis. Asian Journal of Urology, 6(2), 183-191.

Cobb, B., Cho, Y., Hilton, G., Ting, V., & Carvalho, B. (2016). Active warming utilizing combined IV fluid and forced-air warming decreases hypothermia and improves maternal comfort during cesarean delivery: A randomized control trial. Anesth Analg, 122(5), 1490-1497. doi: 10.1213/ANE.0000000000001181

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods, 41(4), 1149-1160. doi: 10.3758/BRM.41.4.1149

Jareonrattanadaechakul, N., Sukhupragarn, W., & Nusupa, W. (2016). Comparison of effectiveness for intravenous warming devices at different flow rates in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai Journal of Anesthesiology, 42(3), 167-77. (in Thai)

Jo, Y. Y., Chang, Y. J., Kim, Y. B., Lee, S., & Kwak, H. J. (2015). Effect of preoperative forced-air warming on hypothermia in elderly patients undergoing transurethral resection of the prostate. Urol J, 12(5), 2366-2370.

John, M., Crook, D., Dasari, K., Eljelani, F., El-Haboby, A., & Harper, C. M. (2016). Comparison of resistive heating and forced-air warming to prevent inadvertent perioperative hypothermia. British Journal of Anaesthesia, 116(2), 249-254.

Lopez, B. M. (2018). Postanaesthetic shivering - from pathophysiology to prevention. Romanian. Journal of Anaesthesia and Intensive Care, 25(1), 73-81.

Madrid, E., Urrútia, G., Roqué i Figuls, M., Pardo-Hernandez, H., Campos, J. M., Paniagua, P., Maestre, L., & Alonso-Coello, P. (2018). Active body surface warming systems for preventing complications caused by inadvertent perioperative hypothermia in adults. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8687605/pdf/CD009016.pdf

Moawad, H. EI. S., & Elawdy, M. M. (2015). Efficacy of intrathecal dexmedetomidine in the prevention of shivering in patients undergoing transurethral prostatectomy: A randomized controlled trial. Egyptian Journal of Anaesthesia, 31, 181-187.

Plicharoenpon, P. (2015). Randomized prospective comparison of forced air warming using custom-made blankets from disposable surgical gown versus commercial blankets in patients undergoing intra-abdominal surgery: Non-inferiority trial. Region 4-5 Medical Journal, 34(4), 281-96. (in Thai)

Prajannual, C., Satitkanmanee, T., Treeputtarat, S., Teerapongpakdde, S., Nonlaopol, D. & Tincheelong, V. (2013). Factors affecting hypothermia during surgery in standard prophylaxis adult patients: Study case-control. Thai Journal of Anesthesiology, 39(3), 183-191. (in Thai)

Punyasawat, S. (2015). The incidence and factors related to shivering of patients after surgery in Nong Khai hospital in 2015. Nakhon Phanom Hospital Journal, 3(1), 10-16. (in Thai)

Thabo Crown Prince Hospital, Information Center. (2020). Registration statistics and anesthetic complication Thabo Crown Prince hospital. Retrieved from the HOS-XP reporting system.

Xu, H., Xu, G., Ren, C., Liu, L., & Wei, L. (2019). Effect of forced-air warming system in prevention of postoperative hypothermia in elderly patients: A prospective controlled trial. Medicine (Baltimore), 98(22), 1-6. doi: 10.1097/MD.0000000000015895

Zhang, R., Chen, X., & Xiao, Y. (2018). The effects of a forced-air warming system plus an electric blanket for elderly patients undergoing transurethral resection of the prostate: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore), 97(45), 1-7. doi: 10.1097/MD.0000000000013119

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022