ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (2022): ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (2022): ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 29-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย